Elite PR

#202U2RY8

49 746

47 / 50

.Donar .Respetuosos .Participar en guerra .Rangos a descripción del líder

Collecting cards! Ends: 2019-10-22 14:41:42

Data for the last 10 wars

2019-10-21 05:01:43 -87
29 participants War Collection
yaniel 0/1 560 1/3
wilo2wade 1/1 297 1/3
XxFortressxXYT 1/1 560 2/3
Jr-238 0/1 840 2/3
La Durota PR Missed! 1120
Casanova 0/1 560 1/3
THELEGEND 1/1 560 1/3
Kiwee 0/1 892 2/3
akane Missed! 1487
2019-10-19 01:38:54 -95
29 participants War Collection
Bruno luiz 0/1 560 2/3
Drew Missed! 840
Gue_Bond_010 Missed! 840
Jr-238 0/1 280 1/3
Salamandra Missed! 1120 2/3
Matador... 0/1 560 1/3
IVE_PR Missed! 840
J24 1/1 280 1/3
2019-10-17 00:37:30 +118
25 participants War Collection
yaniel 0/1 1120 2/3
Shaynna 1/1 280 1/3
Casanova 0/1 1120 2/3
Kiwee 1/1 892 2/3
2019-10-15 00:27:50 -14
26 participants War Collection
CHRIS Missed! 1400
J24 Missed! 280 1/3
Jr-238 Missed! 1680
Matador... 0/1 840 2/3
2019-10-13 00:06:29 +113
23 participants War Collection
J24 Missed! 560 1/3
yaniel 0/1 840 2/3
Matador... 0/1 1120 2/3
Gabyy_305 1/1 1120 2/3
wilo2wade 1/1 892 2/3
2019-10-10 22:50:12 +61
23 participants War Collection
yaniel 0/1 560 1/3
帅到分手 Missed! 280 1/3
Gue_Bond_010 1/1 840 2/3
Shaynna 0/1 1120 2/3
colo23 Missed! 1400
Daenerys 1/1 840 2/3
2019-10-08 19:47:27 +66
27 participants War Collection
andres2g33 Missed! 1189
papi veggeta Missed! 1189
Top Guns 2 Missed! 595 1/3
PALR Missed! 892 2/3
cris 1/1 840 2/3
yaniel 1/1 1120 2/3
CHRIS 0/1 280 1/3
Casanova 1/1 892 2/3
dide30 1/1 280 1/3
XxFortressxXYT 0/1 1120 2/3
GOD SOLDIER 2/2 892 2/3
2019-10-06 03:14:46 +110
18 participants War Collection
yaniel 0/2 840 2/3
Yokai 1/1 560 1/3
wilo2wade 1/1 892 2/3
Ragnar 0/1 560 1/3
akane Missed! 1189
2019-10-04 02:31:56 -42
22 participants War Collection
[email protected]_23 Missed! 280 1/3
Shaynna 0/1 594 2/3
papi veggeta Missed! 1487
CHRIS Missed! 1189
linda Missed! 1400
Daenerys Missed! 1120
Yokai 1/1 560 2/3
dide30 Missed! 560 1/3
sw4ggy Missed! 891
Gue_Bond_010 0/1 594 2/3
2019-10-01 23:22:20 +62
23 participants War Collection
El panda Missed! 892 2/3
Shaynna 1/1 595 1/3
Salamandra Missed! 594 2/3
PALR 0/1 297 1/3
Yokai 1/1 560 1/3
Naughty War Collection
yaniel
2019-10-21 0/1 560 1/3
2019-10-17 0/1 1120 2/3
2019-10-13 0/1 840 2/3
2019-10-10 0/1 560 1/3
2019-10-08 1/1 1120 2/3
2019-10-06 0/2 840 2/3
wilo2wade
2019-10-21 1/1 297 1/3
2019-10-13 1/1 892 2/3
2019-10-06 1/1 892 2/3
XxFortressxXYT
2019-10-21 1/1 560 2/3
2019-10-08 0/1 1120 2/3
Jr-238
2019-10-21 0/1 840 2/3
2019-10-19 0/1 280 1/3
2019-10-15 Missed! 1680
La Durota PR
2019-10-21 Missed! 1120
Casanova
2019-10-21 0/1 560 1/3
2019-10-17 0/1 1120 2/3
2019-10-08 1/1 892 2/3
THELEGEND
2019-10-21 1/1 560 1/3
Kiwee
2019-10-21 0/1 892 2/3
2019-10-17 1/1 892 2/3
akane
2019-10-21 Missed! 1487
2019-10-06 Missed! 1189
Bruno luiz
2019-10-19 0/1 560 2/3
Drew
2019-10-19 Missed! 840
Gue_Bond_010
2019-10-19 Missed! 840
2019-10-10 1/1 840 2/3
2019-10-04 0/1 594 2/3
Salamandra
2019-10-19 Missed! 1120 2/3
2019-10-01 Missed! 594 2/3
Matador...
2019-10-19 0/1 560 1/3
2019-10-15 0/1 840 2/3
2019-10-13 0/1 1120 2/3
IVE_PR
2019-10-19 Missed! 840
J24
2019-10-19 1/1 280 1/3
2019-10-15 Missed! 280 1/3
2019-10-13 Missed! 560 1/3
Shaynna
2019-10-17 1/1 280 1/3
2019-10-10 0/1 1120 2/3
2019-10-04 0/1 594 2/3
2019-10-01 1/1 595 1/3
CHRIS
2019-10-15 Missed! 1400
2019-10-08 0/1 280 1/3
2019-10-04 Missed! 1189
Gabyy_305
2019-10-13 1/1 1120 2/3
帅到分手
2019-10-10 Missed! 280 1/3
colo23
2019-10-10 Missed! 1400
Daenerys
2019-10-10 1/1 840 2/3
2019-10-04 Missed! 1120
andres2g33
2019-10-08 Missed! 1189
papi veggeta
2019-10-08 Missed! 1189
2019-10-04 Missed! 1487
Top Guns 2
2019-10-08 Missed! 595 1/3
PALR
2019-10-08 Missed! 892 2/3
2019-10-01 0/1 297 1/3
cris
2019-10-08 1/1 840 2/3
dide30
2019-10-08 1/1 280 1/3
2019-10-04 Missed! 560 1/3
GOD SOLDIER
2019-10-08 2/2 892 2/3
Yokai
2019-10-06 1/1 560 1/3
2019-10-04 1/1 560 2/3
2019-10-01 1/1 560 1/3
Ragnar
2019-10-06 0/1 560 1/3
[email protected]_23
2019-10-04 Missed! 280 1/3
linda
2019-10-04 Missed! 1400
sw4ggy
2019-10-04 Missed! 891
El panda
2019-10-01 Missed! 892 2/3

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord