JPS

#22QCVJC0

51 726

50 / 50

클랜상자랑 지원 둘다 신경쓰는 클랜입니다! 지원을 제일 많이 신경쓰고 지원 많이 해주시면 장로로 올려드립니다. 반대로 안하시면 강퇴되실수있고 장로에서 다시 클랜원으로 강등되실수도 있어요.

Collecting cards! Ends: 2019-09-22 01:59:03
Hry 24 + 34
Participation 23 / 50
Hráč Hry Cards Collected
띠띠밥줘라 1 / 3 280
홀지 1 / 3 560
뜜뜜뜜 1 / 3 595
DanGoon 1 / 3 595
굴렛 2 / 3 560
머시기 2 / 3 594
팡팡빈 1 + 1 / 3 840
선우석 3 / 3 840
사랑과우정 3 / 3 891
재수생 3 / 3 891
아이스맨 1 + 2 / 3 1120
생양아치 1 + 2 / 3 1120
파구리 1 + 2 / 3 1155
나눔이 1 + 2 / 3 1189
후키 1 + 2 / 3 1189
어우러기 1 + 2 / 3 1189
권도엽 1 + 2 / 3 1189
아이유 2 + 1 / 3 1400
오남보리 2 + 1 / 3 1400
코일로딩 2 + 1 / 3 1400
Blossome 2 + 1 / 3 1400
핫캣 2 + 1 / 3 1400
JJaGa 3 / 3 1785

Pomohol ti Deck Shop? Povedz o ňom kamarátom!

Tento jazyk preložil:

  • Henry

🇸🇰 Pomôž mi so slovenským prekladom!

Nahláste chyby v preklade na Deck Shop Discord