micoxpro

#YUQCVC82

12

5 236

5 759

Level 10 3913/1000 Level 10 4240/1000 Level 11 2332/2000 Level 11 1979/2000 Level 11 2740/2000 Level 11 835/2000 Level 12 3747/5000 Level 10 3646/1000 Level 11 2343/2000 Level 10 2178/1000 Level 9 3236/800 Level 12 2265/5000 Level 9 3956/800 Level 12 3855/5000 Level 10 4171/1000 Level 12 4302/5000 Level 9 4105/800 Level 10 2802/1000 Level 10 2442/1000 Level 9 3659/800 Level 9 4652/800 Level 8 3637/400 Level 9 717/200 Level 10 528/400 Level 11 550/800 Level 10 526/400 Level 9 76/200 Level 12 500/1000 Level 9 307/200 Level 12 409/1000 Level 12 63/1000 Level 10 393/400 Level 10 558/400 Level 10 548/400 Level 10 232/400 Level 10 386/400 Level 9 555/200 Level 9 6/200 Level 10 114/400 Level 9 827/200 Level 10 533/400 Level 9 180/200 Level 10 506/400 Level 10 591/400 Level 11 266/800 Level 9 546/200 Level 10 256/400 Level 9 47/20 Level 10 36/50 Level 9 55/20 Level 9 44/20 Level 6 59/2 Level 11 88/100 Level 10 57/50 Level 10 47/50 Level 10 35/50 Level 10 59/50 Level 9 57/20 Level 10 44/50 Level 9 54/20 Level 10 93/50 Level 10 33/50 Level 9 47/20 Level 10 59/50 Level 9 60/20 Level 9 85/20 Level 9 40/20 Level 10 42/50 Level 10 28/50 Level 10 41/50 Level 6 55/2 Level 10 35/50 Level 11 19/100 Level 12 10/20 Level 10 1/4 Level 10 2/4 Level 11 3/10 Level 10 4/4 Level 10 1/4 Level 9 4/2 Level 10 3/4 Level 10 2/4 Level 10 1/4 Level 9 2/2 Level 11 0/10 Level 10 1/4 Level 9 1/2 Level 10 7/4 Level 10 2/4 Level 10 0/4

Tournament standard (91/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Upgrade kost 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Upgrade kost 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Upgrade kost 6→9: 6400

Legendarische (17/17)

9 10 11 12 13
10/20
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 10
1/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 33
2/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 32
3/10
0/20
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 27
4/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 30
1/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 33
2/2
2/4
0/10
0/20
Upgrade kost 9→11: 25000Upgrade kost 9→13: 175000Kaarten nodig: 32
3/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 31
2/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 32
1/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 9→10: 5000Upgrade kost 9→13: 175000Kaarten nodig: 34
0/10
0/20
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 30
1/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 9→10: 5000Upgrade kost 9→13: 175000Kaarten nodig: 35
4/4
3/10
0/20
Upgrade kost 10→12: 70000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 27
2/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 32
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 34

Pad naar MAX (4/94)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
913/5000
Upgrade kost 10→12: 70000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 4087Tijds verzoek:  ~35 dagen
1000/1000
2000/2000
1240/5000
Upgrade kost 10→12: 70000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 3760Tijds verzoek:  ~32 dagen
2000/2000
332/5000
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 4668Tijds verzoek:  ~39 dagen
1979/2000
0/5000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 5021Tijds verzoek:  ~42 dagen
2000/2000
740/5000
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 4260Tijds verzoek:  ~36 dagen
835/2000
0/5000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 6165Tijds verzoek:  ~52 dagen
3747/5000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 1253Tijds verzoek:  ~11 dagen
1000/1000
2000/2000
646/5000
Upgrade kost 10→12: 70000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 4354Tijds verzoek:  ~37 dagen
2000/2000
343/5000
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 4657Tijds verzoek:  ~39 dagen
1000/1000
1178/2000
0/5000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 5822Tijds verzoek:  ~49 dagen
800/800
1000/1000
1436/2000
0/5000
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 5564Tijds verzoek:  ~47 dagen
2265/5000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 2735Tijds verzoek:  ~23 dagen
800/800
1000/1000
2000/2000
156/5000
Upgrade kost 9→12: 78000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 4844Tijds verzoek:  ~41 dagen
3855/5000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 1145Tijds verzoek:  ~10 dagen
1000/1000
2000/2000
1171/5000
Upgrade kost 10→12: 70000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 3829Tijds verzoek:  ~32 dagen
4302/5000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 698Tijds verzoek:  ~6 dagen
800/800
1000/1000
2000/2000
305/5000
Upgrade kost 9→12: 78000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 4695Tijds verzoek:  ~40 dagen
1000/1000
1802/2000
0/5000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 5198Tijds verzoek:  ~44 dagen
1000/1000
1442/2000
0/5000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 5558Tijds verzoek:  ~47 dagen
800/800
1000/1000
1859/2000
0/5000
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 5141Tijds verzoek:  ~43 dagen
800/800
1000/1000
2000/2000
852/5000
Upgrade kost 9→12: 78000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 4148Tijds verzoek:  ~35 dagen
400/400
800/800
1000/1000
1437/2000
0/5000
Upgrade kost 8→11: 32000Upgrade kost 8→13: 182000Kaarten nodig: 5563Tijds verzoek:  ~47 dagen
200/200
400/400
117/800
0/1000
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 1683Tijds verzoek:  ~141 dagen
400/400
128/800
0/1000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1672Tijds verzoek:  ~140 dagen
550/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1250Tijds verzoek:  ~105 dagen
400/400
126/800
0/1000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1674Tijds verzoek:  ~140 dagen
76/200
0/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 2324Tijds verzoek:  ~194 dagen
500/1000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 500Tijds verzoek:  ~42 dagen
200/200
107/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 2093Tijds verzoek:  ~175 dagen
409/1000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 591Tijds verzoek:  ~50 dagen
63/1000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 937Tijds verzoek:  ~79 dagen
393/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1807Tijds verzoek:  ~151 dagen
400/400
158/800
0/1000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1642Tijds verzoek:  ~137 dagen
400/400
148/800
0/1000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1652Tijds verzoek:  ~138 dagen
232/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1968Tijds verzoek:  ~164 dagen
386/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1814Tijds verzoek:  ~152 dagen
200/200
355/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 1845Tijds verzoek:  ~154 dagen
6/200
0/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 2394Tijds verzoek:  ~200 dagen
114/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 2086Tijds verzoek:  ~174 dagen
200/200
400/400
227/800
0/1000
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 1573Tijds verzoek:  ~132 dagen
400/400
133/800
0/1000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1667Tijds verzoek:  ~139 dagen
180/200
0/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 2220Tijds verzoek:  ~185 dagen
400/400
106/800
0/1000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1694Tijds verzoek:  ~142 dagen
400/400
191/800
0/1000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1609Tijds verzoek:  ~135 dagen
266/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1534Tijds verzoek:  ~128 dagen
200/200
346/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 1854Tijds verzoek:  ~155 dagen
256/400
0/800
0/1000
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1944Tijds verzoek:  ~162 dagen
20/20
27/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 323Tijds verzoek:  ~81 weken
36/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 314Tijds verzoek:  ~79 weken
20/20
35/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 315Tijds verzoek:  ~79 weken
20/20
24/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 326Tijds verzoek:  ~82 weken
10/10
20/20
29/50
0/100
0/200
Upgrade kost 6→10: 14400Upgrade kost 6→13: 184400Kaarten nodig: 321Tijds verzoek:  ~81 weken
88/100
0/200
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 212Tijds verzoek:  ~53 weken
50/50
7/100
0/200
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 293Tijds verzoek:  ~74 weken
47/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 303Tijds verzoek:  ~76 weken
35/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 315Tijds verzoek:  ~79 weken
50/50
9/100
0/200
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 291Tijds verzoek:  ~73 weken
20/20
37/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 313Tijds verzoek:  ~79 weken
44/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 306Tijds verzoek:  ~77 weken
20/20
34/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 316Tijds verzoek:  ~79 weken
50/50
43/100
0/200
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 257Tijds verzoek:  ~65 weken
33/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 317Tijds verzoek:  ~80 weken
20/20
27/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 323Tijds verzoek:  ~81 weken
50/50
9/100
0/200
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 291Tijds verzoek:  ~73 weken
20/20
40/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 310Tijds verzoek:  ~78 weken
20/20
50/50
15/100
0/200
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 285Tijds verzoek:  ~72 weken
20/20
20/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 330Tijds verzoek:  ~83 weken
42/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 308Tijds verzoek:  ~77 weken
28/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 322Tijds verzoek:  ~81 weken
41/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 309Tijds verzoek:  ~78 weken
10/10
20/20
25/50
0/100
0/200
Upgrade kost 6→10: 14400Upgrade kost 6→13: 184400Kaarten nodig: 325Tijds verzoek:  ~82 weken
35/50
0/100
0/200
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 315Tijds verzoek:  ~79 weken
19/100
0/200
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 281Tijds verzoek:  ~71 weken

Card / King level balanceβ (Level 12)

-6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
12 13
12 13
10 12
10 12
11 12
11 12
11 12
11 12
12
10 12
11 12
10 11 12
9 11 12
12
9 12
12
10 12
12
9 12
10 11 12
10 11 12
9 11 12
9 12
8 11 12
9 11 12
12 13
10 11 12
11 12
10 11 12
9 12
12
9 10 12
12
12
10 12
10 11 12
10 11 12
10 12
10 12
9 10 12
9 12
10 12
9 11 12
10 11 12
9 12
10 11 12
10 11 12
11 12
9 10 12
10 12
9 10 12
10 12
9 10 12
9 10 12
6 10 12
11 12
10 11 12
10 12
10 12
10 11 12
9 10 12
10 12
9 10 12
10 11 12
10 12
9 10 12
10 11 12
9 10 12
9 11 12
9 10 12
10 12
10 12
10 12
12 13
6 10 12
10 12
11 12
12
10 12
10 12
11 12
10 11 12
10 12
9 10 12
10 12
10 12
10 12
9 10 12
11 12
10 12
9 12
10 11 12
10 12
10 12

Hielp Deck Shop jou? Vertel het je clangenoten!

Deze taal is vertaald door:

  • labrero
  • Papiersnipper

🇳🇱 Help translate!

Rapporteer vertalingsproblemen op Deck Shop Discord