Aqua.滦

#Q0PY2R8U

13

4 907

5 221

Level 11 5839/2000 Level 12 5000/5000 Level 11 7000/2000 Level 13 0/250 Level 13 0/250 Level 13 0/250 Level 12 5000/5000 Level 12 583/5000 Level 12 5000/5000 Level 11 4988/2000 Level 12 5000/5000 Level 12 4875/5000 Level 11 7000/2000 Level 11 6014/2000 Level 13 0/250 Level 13 0/250 Level 13 0/250 Level 12 3714/5000 Level 12 5000/5000 Level 13 0/250 Level 12 483/5000 Level 12 5000/5000 Level 10 6943/1000 Level 10 4132/1000 Level 9 1016/200 Level 11 790/800 Level 11 710/800 Level 11 315/800 Level 12 62/1000 Level 8 7/100 Level 11 135/800 Level 11 488/800 Level 11 198/800 Level 13 0/50 Level 11 145/800 Level 12 120/1000 Level 11 927/800 Level 11 800/800 Level 10 1060/400 Level 11 585/800 Level 11 88/800 Level 12 570/1000 Level 11 745/800 Level 11 463/800 Level 11 198/800 Level 11 864/800 Level 11 95/800 Level 10 944/400 Level 12 55/1000 Level 9 188/20 Level 11 8/100 Level 9 89/20 Level 11 50/100 Level 6 12/2 Level 12 3/200 Level 10 89/50 Level 10 60/50 Level 9 85/20 Level 11 109/100 Level 11 65/100 Level 12 141/200 Level 11 27/100 Level 11 100/100 Level 11 20/100 Level 11 38/100 Level 11 15/100 Level 11 102/100 Level 11 28/100 Level 9 94/20 Level 10 157/50 Level 10 64/50 Level 11 60/100 Level 11 56/100 Level 9 60/20 Level 12 77/200 Level 11 120/100 Level 11 1/10 Level 12 4/20 Level 11 1/10 Level 11 2/10 Level 11 1/10 Level 11 0/10 Level 11 2/10 Level 11 2/10 Level 11 4/10 Level 11 2/10 Level 11 1/10 Level 10 0/4 Level 12 1/20 Level 11 0/10 Level 11 1/10 Level 11 4/10

Tournament standard (90/92)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
7/100
Upgrade kost 8→9: 4000Kaarten nodig: 93Tijds verzoek:  ~8 dagen
2/2
4/4
6/10
Upgrade kost 6→8: 2400Upgrade kost 6→9: 6400Kaarten nodig: 4Tijds verzoek:  ~1 weken

Legendarische (16/16)

9 10 11 12 13
1/10
0/20
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 29
4/20
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 16
1/10
0/20
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 29
2/10
0/20
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 28
1/10
0/20
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 29
0/10
0/20
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 30
2/10
0/20
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 28
2/10
0/20
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 28
4/10
0/20
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 26
2/10
0/20
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 28
1/10
0/20
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 29
0/4
0/10
0/20
Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 34
1/20
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 19
0/10
0/20
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 30
1/10
0/20
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 29
4/10
0/20
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 26

Pad naar MAX (8/92)

9 10 11 12 13
2000/2000
3839/5000
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1161Tijds verzoek:  ~10 dagen
5000/5000
Upgrade kost 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000
5000/5000
Upgrade kost 12→13: 100000
583/5000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 4417Tijds verzoek:  ~37 dagen
5000/5000
Upgrade kost 12→13: 100000
2000/2000
2988/5000
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 2012Tijds verzoek:  ~17 dagen
5000/5000
Upgrade kost 12→13: 100000
4875/5000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 125Tijds verzoek:  ~2 dagen
2000/2000
5000/5000
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000
2000/2000
4014/5000
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 986Tijds verzoek:  ~9 dagen
3714/5000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 1286Tijds verzoek:  ~11 dagen
5000/5000
Upgrade kost 12→13: 100000
483/5000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 4517Tijds verzoek:  ~38 dagen
5000/5000
Upgrade kost 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
3943/5000
Upgrade kost 10→12: 70000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1057Tijds verzoek:  ~9 dagen
1000/1000
2000/2000
1132/5000
Upgrade kost 10→12: 70000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 3868Tijds verzoek:  ~33 dagen
200/200
400/400
416/800
0/1000
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 1384Tijds verzoek:  ~116 dagen
790/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1010Tijds verzoek:  ~85 dagen
710/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1090Tijds verzoek:  ~91 dagen
315/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1485Tijds verzoek:  ~124 dagen
62/1000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 938Tijds verzoek:  ~79 dagen
135/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1665Tijds verzoek:  ~139 dagen
488/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1312Tijds verzoek:  ~110 dagen
198/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1602Tijds verzoek:  ~134 dagen
145/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1655Tijds verzoek:  ~138 dagen
120/1000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 880Tijds verzoek:  ~74 dagen
800/800
127/1000
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 873Tijds verzoek:  ~73 dagen
800/800
0/1000
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1000Tijds verzoek:  ~84 dagen
400/400
660/800
0/1000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1140Tijds verzoek:  ~95 dagen
585/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1215Tijds verzoek:  ~102 dagen
88/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1712Tijds verzoek:  ~143 dagen
570/1000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 430Tijds verzoek:  ~36 dagen
745/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1055Tijds verzoek:  ~88 dagen
463/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1337Tijds verzoek:  ~112 dagen
198/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1602Tijds verzoek:  ~134 dagen
800/800
64/1000
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 936Tijds verzoek:  ~78 dagen
95/800
0/1000
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 1705Tijds verzoek:  ~143 dagen
400/400
544/800
0/1000
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 1256Tijds verzoek:  ~105 dagen
55/1000
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 945Tijds verzoek:  ~79 dagen
20/20
50/50
100/100
18/200
Upgrade kost 9→12: 78000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 182Tijds verzoek:  ~46 weken
8/100
0/200
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 292Tijds verzoek:  ~73 weken
20/20
50/50
19/100
0/200
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 281Tijds verzoek:  ~71 weken
50/100
0/200
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 250Tijds verzoek:  ~63 weken
3/200
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 197Tijds verzoek:  ~50 weken
50/50
39/100
0/200
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 261Tijds verzoek:  ~66 weken
50/50
10/100
0/200
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 290Tijds verzoek:  ~73 weken
20/20
50/50
15/100
0/200
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 285Tijds verzoek:  ~72 weken
100/100
9/200
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 191Tijds verzoek:  ~48 weken
65/100
0/200
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 235Tijds verzoek:  ~59 weken
141/200
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 59Tijds verzoek:  ~15 weken
27/100
0/200
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 273Tijds verzoek:  ~69 weken
100/100
0/200
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 200Tijds verzoek:  ~50 weken
20/100
0/200
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 280Tijds verzoek:  ~70 weken
38/100
0/200
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 262Tijds verzoek:  ~66 weken
15/100
0/200
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 285Tijds verzoek:  ~72 weken
100/100
2/200
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 198Tijds verzoek:  ~50 weken
28/100
0/200
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 272Tijds verzoek:  ~68 weken
20/20
50/50
24/100
0/200
Upgrade kost 9→11: 28000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 276Tijds verzoek:  ~69 weken
50/50
100/100
7/200
Upgrade kost 10→12: 70000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 193Tijds verzoek:  ~49 weken
50/50
14/100
0/200
Upgrade kost 10→11: 20000Upgrade kost 10→13: 170000Kaarten nodig: 286Tijds verzoek:  ~72 weken
60/100
0/200
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 240Tijds verzoek:  ~60 weken
56/100
0/200
Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 244Tijds verzoek:  ~61 weken
20/20
40/50
0/100
0/200
Upgrade kost 9→10: 8000Upgrade kost 9→13: 178000Kaarten nodig: 310Tijds verzoek:  ~78 weken
77/200
Upgrade kost 12→13: 100000Kaarten nodig: 123Tijds verzoek:  ~31 weken
100/100
20/200
Upgrade kost 11→12: 50000Upgrade kost 11→13: 150000Kaarten nodig: 180Tijds verzoek:  ~45 weken

Card / King level balanceβ (Level 13)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
11 12 13
12 13
11 13
13
13
13
12 13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
11 13
11 12 13
13
13
13
12 13
12 13
13
12 13
12 13
10 12 13
10 12 13
9 11 13
11 13
11 13
11 13
12 13
8 13
11 13
11 13
11 13
13
11 13
12 13
11 12 13
11 12 13
10 11 13
11 13
11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 12 13
11 13
10 11 13
12 13
9 12 13
11 13
9 11 13
11 13
6 8 13
12 13
10 11 13
10 11 13
9 11 13
11 12 13
11 13
12 13
11 13
11 12 13
11 13
11 13
11 13
11 12 13
11 13
9 11 13
10 12 13
10 11 13
11 13
11 13
9 10 13
12 13
11 12 13
11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 13
12 13
11 13
11 13
11 13

Hielp Deck Shop jou? Vertel het je clangenoten!

Deze taal is vertaald door:

  • labrero
  • Papiersnipper

🇳🇱 Help translate!

Rapporteer vertalingsproblemen op Deck Shop Discord