الأساطـير

#Y0900QUJ

48 067

38 / 50

القوانين: التفاعل/الدعم/المشاركة بالحرب/ الترقية تعطى ولا تطلب. Rules: Donations/Activity/Participating in the clan war.

Requisiti Clan
Membri 38 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 48 067
Trofei Richiesti 5 000
Capo Clan yaseru
Range di trofei 4 112 – 5 506
Info Clan
Posizione Arabia Saudita
Donazioni Per Settimana 2 638
Anziani 8
Co-Capi 16
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trofei
Last seen
Trofei
Last seen
Donazioni
Ricevute
1 Co-capo
basel
#VRQLJGGL
11 5 506
2019-11-19 11:17:40
102
80
2 Co-capo
moh
#LUPY9V9L
13 5 258
2019-11-19 11:21:17
150
160
3
2
Co-capo
ABDULLAH
#9QU9CLJY
13 5 251
2019-11-19 17:57:29
170
120
4
1
Co-capo
marcelo
#9PJJJ98RL
12 5 249
2019-11-19 13:33:47
78
128
5
7
Co-capo
١ من الناس
#8QJJ2QJC2
12 5 245
2019-11-19 18:45:39
209
160
6
2
احمد
#800PYGQ8V
12 5 226
2019-11-19 15:49:39
48
80
7
6
Co-capo
abo omar
#9PVJ9UU8C
12 5 218
2019-11-19 17:32:33
302
200
8
2
Co-capo
عمر
#C22UU8RR
13 5 207
2019-11-19 18:26:08
219
160
9
2
Anziano
K15
#2V8G9UU0
12 5 198
2019-11-19 15:20:35
86
120
10
3
ahmed470
#PLUL8RYV
12 5 179
2019-11-19 18:02:31
23
40
11
3
Co-capo
abdo$$$$
#2JV0JGPQP
12 5 178
2019-11-19 14:46:25
40
0
12
3
Capo
yaseru
#8999UQJL
12 5 177
2019-11-19 18:29:31
162
40
13
7
Co-capo
DEADPOOL MANSOR
#29R9CLGUC
11 5 126
2019-11-19 15:20:31
88
80
14 Co-capo
FrReeQuEncy
#22RJJ9GUU
13 5 112
2019-11-19 04:31:54
66
80
15 Co-capo
Y zeyad Y
#9LLUPRPQ
13 5 039
2019-11-19 13:04:32
142
200
16 Anziano
saad30
#G20YPJ0
12 5 023
2019-11-19 15:14:52
45
120
17 محمد
#P9U9PVJCG
10 5 010
2019-11-19 18:22:18
0
0
18
1
Anziano
ابو مشاري
#U08YPYR
12 4 945
2019-11-19 17:34:30
54
0
19
1
D7D7
#P9CGGU0UR
11 4 944
2019-11-19 14:57:24
0
120
20
1
Anziano
جون سينا
#9PJGL8QL
11 4 930
2019-11-19 17:51:44
110
120
21
1
Anziano
Salooom
#9CGQCV0RJ
10 4 902
2019-11-19 08:57:58
84
0
22 Anziano
دنجور
#28LLUL0YQ
11 4 800
2019-11-19 15:01:30
32
80
23 Anziano
خاليديه
#PQVJJ8PLU
10 4 693
2019-11-19 15:50:58
108
80
24 محمد عمر
#PVL980UP8
10 4 660
2019-11-19 13:38:53
50
40
25
1
Co-capo
The legend
#YLJ0L8R9
10 4 647
2019-11-19 15:09:42
0
40
26
1
مے"طنوخ✌
#2L8LQC8JL
11 4 643
2019-11-11 11:10:43
0
0
27
2
i-Na90
#PQ2QC2UVG
10 4 640
2019-11-19 18:42:24
58
0
28 Co-capo
phonix
#R0QQGPP
12 4 618
2019-11-13 14:57:44
0
0
29 Co-capo
B-)
#9JG2QJVUP
10 4 606
2019-11-19 16:49:10
58
40
30 Co-capo
Hassan
#2U00LRQ8
12 4 605
2019-11-19 10:05:06
0
0
31 RAYAN
#PV2Y0P092
10 4 571
2019-11-17 15:09:19
0
0
32 tm8m8
#88UR8L9R9
11 4 564
2019-11-15 21:07:10
0
0
33 mohamdking
#29JCPUQ9Y
11 4 561
2019-11-19 18:04:48
0
0
34 عبد اللهHANE
#89LLRU9GY
9 4 518
2019-11-19 13:52:55
0
0
35 Anziano
iAbdullelah
#YP00V2QC
13 4 502
2019-11-19 17:34:46
98
200
36 sᴀᴅᴇǫ²²'
#8G9VRRLGP
11 4 495
2019-11-09 06:22:19
0
0
37 Al Hero
#8GY2CYL0Y
9 4 408
2019-11-17 22:33:05
0
30
38 Co-capo
Abu Naif
#9RUR08UV
12 4 112
2019-11-19 18:37:44
56
120

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord