سكراب امغرة

#R2UV9RL

44 926

43 / 50

حياكم الله في القبيله السب ممنوع والتبرع اجباري المشاركه بحرب القبائل اجباري

Requisiti Clan
Membri 43 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 44 926
Trofei Richiesti 4 000
Capo Clan الكبييير وصل ✋
Range di trofei 1 707 – 5 903
Info Clan
Posizione Kuwait
Donazioni Per Settimana 7 600
Anziani 10
Co-Capi 15
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trofei
Last seen
Trofei
Last seen
Donazioni
Ricevute
1 Co-capo
Granti
#VYGYR0RL
13 5 903
2019-04-25 20:01:14
551
360
2 Capo
الكبييير وصل ✋
#22GLVPL02
13 5 144
2019-04-25 08:47:20
286
360
3 Co-capo
GXZ
#280LCUVJP
13 5 135
2019-04-25 20:13:13
21
240
4 Co-capo
ghost 1
#L808PG2
12 5 064
2019-04-25 19:36:02
639
400
5 Co-capo
omar
#8UV90GVJ2
12 4 910
2019-04-25 12:44:50
338
200
6
2
Anziano
aeyd66
#2GGRPPLGJ
12 4 874
2019-04-25 16:16:38
30
0
7
2
البرق
#GQYC8Y2Y
11 4 826
2019-04-25 15:07:19
42
200
8
1
الحمد لله
#2VU0Q8L2G
12 4 813
2019-04-25 18:24:56
0
0
9
3
Co-capo
kuwaiti
#8PLY99Y8G
12 4 741
2019-04-25 19:47:19
494
400
10 Co-capo
دردور
#2YJ8GQ9JQ
13 4 731
2019-04-25 16:33:18
257
280
11 Co-capo
haddam
#9P829YR09
12 4 671
2019-04-25 19:26:19
572
400
12 alialmutairi
#2LJ8J9082
11 4 563
2019-04-25 16:48:22
170
0
13 Co-capo
NaderQ8
#C20R80G0
13 4 548
2019-04-25 02:55:10
98
200
14 Anziano
sr1r2
#29V8U0CR
11 4 475
2019-04-25 18:15:26
104
160
15 Anziano
saleh
#2GJ80RRJP
12 4 472
2019-04-25 14:39:16
10
140
16 master
#CURRLC
12 4 466
2019-04-25 15:34:25
78
240
17
1
الــمطـيري
#2CGU2VLQ
11 4 386
2019-04-24 21:28:56
0
40
18
1
Co-capo
MAD MAN
#G290R8Q
11 4 380
2019-04-25 11:41:15
60
120
19 Co-capo
metro
#82G009JQ
12 4 317
2019-04-25 19:29:27
29
80
20 Anziano
متعب الشمري
#22RYJ0VQ2
11 4 300
2019-04-25 13:22:10
92
160
21
5
rakshii poojary
#8CYCLUL8G
11 4 185
2019-04-25 15:32:15
106
160
22
1
Co-capo
SNAKE
#LGYR8CYQ
12 4 172
2019-04-25 13:42:29
138
240
23
1
nasser
#8RRV9R90L
10 4 135
2019-04-25 18:27:18
66
140
24
1
AbduLaziz
#P292G0YC
12 4 108
2019-04-25 13:02:28
98
0
25
1
HAKUNA MATATA
#9QPP9LYP
12 4 106
2019-04-25 19:31:36
186
210
26
1
Anziano
6loool
#8ULYLG29
11 4 078
2019-04-23 15:29:27
0
0
27 ذهب صافي
#8RL8RJC2J
10 4 022
2019-04-25 13:09:01
192
200
28 Anziano
mo
#2G08JGJY9
11 4 006
2019-04-25 18:47:40
184
200
29 Anziano
e.alansari
#2RPJRLY80
11 4 003
2019-03-16 07:26:07
0
0
30 Co-capo
booom
#89RRLY0GL
11 4 001
2019-04-25 19:20:42
149
320
31 Co-capo
Monster
#88C9V89PG
12 4 001
2019-04-25 12:50:44
170
0
32 Arena 12 Co-capo
Avatar
#2Q0VP99JQ
12 3 953
2019-04-25 16:47:49
224
320
33 Arena 12 ابواليللل
#2GPL0U0P8
11 3 920
2019-04-24 19:53:17
0
0
34 Arena 12 الفيلسوف
#P2RVYPPVY
10 3 845
2019-04-24 06:00:02
0
0
35
1
Arena 12 Co-capo
bobder69
#98RQ8RV2L
11 3 759
2019-04-24 23:08:38
188
240
36
1
Arena 12 yakentrol
#9VYJ2JG9R
10 3 718
2019-04-25 20:02:56
208
320
37 Arena 11 yousif-al harbi
#22V0VLU2R
11 3 499
2019-04-23 17:17:47
40
80
38 Arena 11 Anziano
recoba_911
#92VYYLQ0
10 3 379
2019-04-25 19:06:24
796
440
39 Arena 10 kamakazya
#UU9RQJL2
10 3 054
2019-04-25 15:51:25
169
80
40
1
Arena 10 Anziano
slotch313
#9UJ8QQVQ8
10 3 000
2019-04-25 19:27:43
238
220
41
1
Arena 9 Mr_jokar_34
#9U0LGJU2L
9 2 916
2019-04-25 19:04:00
299
210
42 Arena 9 Anziano
١٢٣٤٥٦
#9V2VPVGL8
10 2 622
2019-03-27 06:07:16
0
0
43 Arena 6 aldaway
#8YLLJJQR
8 1 707
2019-04-25 09:19:16
138
80

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord