تهران

#QP8PPUG

55 007

49 / 50

in the name of god🌍war zadan ba hamahangi CO🍃win war +28 👑 pro players 👽[email protected]

Requisiti Clan
Membri 49 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 55 007
Trofei Richiesti 5 000
Capo Clan asal
Range di trofei 4 001 – 6 005
Info Clan
Posizione Iran
Donazioni Per Settimana 3 280
Anziani 22
Co-Capi 19
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trofei
Last seen
Trofei
Last seen
Donazioni
Ricevute
1 Co-capo
maryam
#LQV0U909
13 6 005
2019-06-24 21:25:33
123
80
2
1
Co-capo
saeb
#V9U829G
13 5 914
2019-06-25 03:03:08
266
160
3
1
Anziano
yaser
#22UYVQVR
13 5 886
2019-06-24 10:15:11
146
40
4 Co-capo
king’of’wolves
#YR9PVCCR
13 5 839
2019-06-24 22:45:26
70
120
5
1
Co-capo
KING ROOK
#GUQGY22J
13 5 791
2019-06-25 00:27:28
164
120
6
1
Co-capo
IceCube
#2C80PRPU
13 5 770
2019-06-25 00:36:27
208
140
7 Anziano
فرهاد
#CC8RCCU
12 5 726
2019-06-24 15:30:36
30
0
8
2
Co-capo
Milad
#VYJVPLG
12 5 708
2019-06-25 01:56:45
110
160
9
4
Co-capo
lionel❤️messi
#2V2088RR
12 5 631
2019-06-24 22:26:11
60
120
10
1
Co-capo
fardinbadri
#Y9GUUUYL
13 5 618
2019-06-24 22:46:23
120
120
11
3
Co-capo
King Soli
#CL2VLR
12 5 616
2019-06-24 19:08:48
100
0
12
3
Anziano
amin arefi
#88VCVYL0
12 5 574
2019-06-24 14:22:29
48
80
13
1
Capo
asal
#PUPUJ9LL
13 5 503
2019-06-24 20:06:13
50
80
14
2
Anziano
☠AßOŁFAZŁ☠™
#9R0QQV9G8
12 5 432
2019-06-24 19:48:50
71
40
15
2
Anziano
King
#29VP8PUL
13 5 391
2019-06-24 16:47:00
20
80
16
4
Co-capo
Hero
#22LVU9L8
12 5 388
2019-06-24 23:19:34
70
100
17
2
Co-capo
.yousef.
#9QQYYJ89
12 5 373
2019-06-24 18:27:39
140
80
18
4
Co-capo
amin
#R22QRRCY
12 5 366
2019-06-24 13:27:40
244
80
19
4
Co-capo
shirin
#2CUVP0L
12 5 362
2019-06-25 01:53:01
146
110
20
2
Anziano
Milad A.S
#2GP0LL8Q
12 5 348
2019-06-24 15:25:01
40
80
21
5
Anziano
koorosh wantonz
#8YC9GLLVP
12 5 324
2019-06-24 20:47:23
80
80
22
1
Anziano
دراگون
#UVP9UL0G
11 5 305
2019-06-24 18:26:37
10
80
23
1
Anziano
amin dj
#YQJ2R800
12 5 304
2019-06-24 18:25:31
30
80
24
2
Anziano
گرگ تنها
#9YPJRGGGG
11 5 258
2019-06-25 02:57:15
220
160
25
2
Anziano
XerXes
#22PQYL8P
12 5 241
2019-06-24 16:07:05
10
80
26
1
Co-capo
°•○●Sufiya●○•°
#29GRCLUG
12 5 219
2019-06-25 03:35:19
48
80
27
2
Anziano
jalal
#9PPQUL0
13 5 175
2019-06-25 03:12:05
48
50
28
1
Anziano
arash
#V9YLRRVC
12 5 175
2019-06-25 02:09:08
78
160
29
1
amirali
#28L2JYUQP
12 5 169
2019-06-25 02:12:26
10
80
30
2
Masoudz
#2P2C88VV8
11 5 165
2019-06-21 14:57:16
0
0
31 Anziano
علیرضا
#LYGGRGV9
12 5 131
2019-06-25 02:09:20
78
40
32 Anziano
محمد جواد
#QYYVJUVP
10 5 084
2019-06-24 20:12:54
10
40
33 hossein***
#JC28C2UQ
11 5 084
2019-06-24 17:57:33
20
80
34
2
IBDLoveH
#J02CUQRU
10 5 051
2019-06-21 12:25:02
0
0
35
1
mohammadreza
#VQC0LLPG
11 5 039
2019-06-24 19:13:03
30
80
36
1
Anziano
big hero
#8VVCCVCLC
11 5 025
2019-06-24 18:19:56
0
0
37
2
Co-capo
perspoles
#99GYCVLUU
10 5 002
2019-06-24 12:39:03
20
40
38
1
Anziano
kuoroshbehnam
#2GQGRYLU2
10 4 972
2019-06-24 20:54:44
60
80
39
1
amirhosein khan
#RJ020JYL
10 4 903
2019-06-24 18:08:15
30
40
40 Anziano
terrorist
#88QQ9GU22
12 4 757
2019-06-08 03:38:51
0
0
41 Anziano
Yasi_N
#2UYPJCPVP
11 4 738
2019-06-10 18:26:00
0
0
42 Anziano
cj yasy AN
#VCJ2PYQ0
10 4 735
2019-06-12 20:25:02
0
0
43 Anziano
king.mohammad
#9LPYG80VP
10 4 683
2019-06-24 19:41:05
76
80
44 Hamid
#29JC9LJQ9
11 4 636
2019-06-24 13:55:39
106
40
45 Co-capo
بهار
#8ULCJ98UP
11 4 609
2019-06-05 16:38:11
0
0
46 Co-capo
MO3LEM
#Y8GYV922
11 4 575
2019-06-06 14:39:10
0
0
47
1
Co-capo
ama
#QUQY9JY9
13 4 228
2019-06-03 19:50:25
0
0
48
1
Anziano
.:: Mincer ::.
#8QCVJL2Q
12 4 027
2019-06-24 23:00:37
90
120
49
1
Co-capo
KING PARSA
#GV2U9UL
13 4 001
2019-02-11 20:54:32
0
0

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord