*ICE CLIMBER*

#Q228JL

59 526

49 / 50

성인클랜👻매주일요일22시정리👻도넷최소200,600이상장로(유지300)👻중복요청(3번째부터)금지👻클원끼리인성질금지👻클랜전100%참여안할시강등👻최대트로피🏆6000이상🏅클전승수100승이상🥶클전10렙이하카드사용시강퇴❤️

Requisiti Clan
Membri 49 / 50
Tipo Invitare
Punteggio Clan 59 526
Trofei Richiesti 5 600
Capo Clan kimDAL
Range di trofei 5 088 – 6 659
Info Clan
Posizione Korea del Sud
Donazioni Per Settimana 1 890
Anziani 36
Co-Capi 1
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trofei
Last seen
Trofei
Last seen
Donazioni
Ricevute
1 Anziano
wee
#YG222V2Q
13 6 659
2019-09-23 07:23:20
50
40
2 Anziano
yeongjune
#28JYR9Y9
13 6 462
2019-09-23 11:34:02
168
40
3 Anziano
TheBiologY
#80G9URVQP
13 6 310
2019-09-23 11:19:11
60
0
4 Anziano
악덕
#2C09Y8JC0
13 6 181
2019-09-23 10:28:42
48
80
5 Anziano
체리나무
#C9RPQCL0
13 6 169
2019-09-23 11:38:35
90
40
6 Anziano
perfection37
#2YJRLRYRY
13 6 125
2019-09-23 10:16:55
80
40
7 Anziano
고수
#JPRVP9PU
13 6 091
2019-09-23 08:54:39
50
0
8
5
Anziano
리안
#22YLGYQCY
13 6 030
2019-09-23 07:08:35
38
40
9
3
Anziano
너궁띠이
#20QRL2UPY
13 6 019
2019-09-23 10:18:34
58
40
10
1
Anziano
윈트
#2JUQL9R9
13 6 015
2019-09-23 11:21:59
60
40
11
1
Anziano
가이
#2R99JRCV8
13 6 012
2019-09-23 11:51:22
86
50
12
4
크리
#80Y2LPPCR
13 5 961
2019-09-23 10:31:00
10
40
13
3
비니Daddy
#2CR8LQJGR
13 5 932
2019-09-23 11:22:50
50
40
14
6
Anziano
굿뜨
#YQLGLUJ0
13 5 882
2019-09-23 11:33:29
20
40
15
1
Anziano
Gina
#Y8CC2V0Y
13 5 855
2019-09-23 09:22:39
30
40
16
5
넓으실
#8RQ0R8CJ
13 5 834
2019-09-23 10:02:03
30
40
17 Anziano
푸댕이
#UJUUGQY9
13 5 826
2019-09-23 09:57:02
10
40
18
8
이팅밥석항오
#YY0QPQ9
13 5 823
2019-09-23 10:01:50
70
40
19
3
Anziano
mozzi
#UPRL8P2
13 5 819
2019-09-23 11:14:00
70
80
20
5
Anziano
쿨가이
#2JLC899LU
13 5 814
2019-09-23 11:19:50
70
40
21
6
Anziano
사장
#8JGVU8JR
13 5 791
2019-09-23 11:44:41
48
40
22
4
Anziano
클래시로얄사랑
#28QP2J99J
13 5 764
2019-09-23 11:49:30
40
40
23
6
Anziano
아버님
#P2UGJPJG
13 5 738
2019-09-23 11:56:18
0
40
24
4
MusketeerJH
#8V890LP8
13 5 724
2019-09-23 09:25:47
40
40
25
10
Anziano
DareDevil
#Y0RGVJ2
13 5 721
2019-09-23 06:10:17
40
40
26
2
Anziano
패니
#2PYPYYGU
13 5 720
2019-09-23 11:36:38
90
80
27
4
Anziano
흐린뒤맑음☆
#UCVPQCPJ
13 5 715
2019-09-23 11:13:03
30
80
28
7
Anziano
주봉영
#9GC9C8YP
13 5 705
2019-09-23 11:56:29
10
40
29
10
Anziano
민서기꼬
#29RCG99R
13 5 672
2019-09-23 11:37:29
50
80
30
7
Anziano
클로황제자
#89GL09YY9
13 5 634
2019-09-23 11:09:19
10
40
31
3
Anziano
비니mom
#8YQRRCVJL
13 5 624
2019-09-23 11:27:21
18
40
32 Anziano
호연지기
#8LR0VC22
13 5 604
2019-09-23 07:11:16
0
40
33
3
Anziano
람보르기니
#CUVGU2QQ
13 5 586
2019-09-23 07:45:50
0
0
34
1
Anziano
항상젠틀하게
#QYU0020R
13 5 573
2019-09-23 08:33:49
98
40
35 Co-capo
김달순
#PGPQL8Q
13 5 554
2019-09-23 08:39:02
20
0
36 Anziano
미로
#LUPCYG8C
13 5 553
2019-09-23 10:00:07
40
40
37
1
3사단백골
#Q09GYUVJ
12 5 505
2019-09-23 09:32:30
0
40
38
7
Anziano
MTM
#QQ020RY
13 5 504
2019-09-23 06:46:53
30
0
39 다크나이트
#2QPVY8GYV
13 5 501
2019-09-23 10:16:17
30
40
40 Anziano
굿럭
#2YUL92J
13 5 447
2019-09-23 10:11:14
8
40
41
2
Anziano
규알라
#2PJ00QQV
13 5 404
2019-09-23 11:38:35
20
80
42
1
미니미니
#2Y8JP0G22
13 5 378
2019-09-22 13:34:39
0
0
43
1
대가랄
#RUR9JJUR
13 5 361
2019-09-23 00:09:05
0
0
44 Anziano
희경이
#2UQ8QU2P
13 5 339
2019-09-23 10:57:13
0
40
45
1
pull up
#2C29Y8JC
13 5 236
2019-09-23 09:14:12
20
40
46
1
fade
#L2LQRQ9
13 5 224
2019-09-23 02:03:51
10
0
47
2
Anziano
상도동프린세스
#2P2PVL0P0
13 5 217
2019-09-23 10:46:42
50
80
48
1
Capo
kimDAL
#PG8JCY8
13 5 125
2019-09-23 05:12:52
0
0
49
1
Anziano
JOY
#YQJ8L0J
13 5 088
2019-09-23 11:25:07
40
40

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord