عيال زايد ❤️

#LRCVGGJ

46 668

44 / 50

We started from Zero and will reach the top! Our rules: 1)Respect comes first 2) Be active 3) Donate and 4) Attack in clan wars.

Requisiti Clan
Membri 44 / 50
Tipo Invitare
Punteggio Clan 46 668
Trofei Richiesti 4 300
Capo Clan 3ashoog
Range di trofei 478 – 5 459
Info Clan
Posizione Emirati Arabi Uniti
Donazioni Per Settimana 6 484
Anziani 20
Co-Capi 10
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trofei
Last seen
Trofei
Last seen
Donazioni
Ricevute
1 Co-capo
Abu Dhabi
#UR8PV0RG
13 5 459
2019-04-18 13:38:32
192
40
2 Co-capo
AlKhoOoRi
#LCQVYYV
13 5 241
2019-04-18 13:02:29
434
200
3
1
Co-capo
UuU
#UC8URYRY
13 5 200
2019-04-18 17:02:52
240
40
4
1
Anziano
omar
#PGCGQQC9
13 5 159
2019-04-18 17:01:17
333
360
5
1
Co-capo
ahmed
#V8QGLV88
13 5 083
2019-04-18 16:34:10
306
90
6
2
Co-capo
m7alktbi
#CVQGLUPL
13 5 078
2019-04-18 15:03:02
197
80
7
2
Co-capo
alkhouri
#ULQPCYQJ
13 5 011
2019-04-18 16:02:45
596
360
8
1
Capo
3ashoog
#JJ9LPQY8
13 5 004
2019-04-18 16:13:13
424
320
9
2
Anziano
Amr
#9Y2PY92JJ
12 4 936
2019-04-18 15:25:08
150
480
10 Co-capo
❤️U.A.E❤️
#2QY0Y22P
13 4 908
2019-04-18 15:35:17
228
0
11 Anziano
NoFaL
#QY9C00
12 4 815
2019-04-18 09:15:01
202
200
12 Goku
#82GY80G0P
12 4 758
2019-04-18 16:42:29
201
280
13 Anziano
حـآمـد
#2CP0VUVJ
12 4 733
2019-04-18 16:06:49
180
200
14 Anziano
ÃÇÈ
#CJYUV0UV
12 4 600
2019-04-18 16:14:28
194
320
15 Anziano
✨Memo✨
#8PLG2802G
12 4 560
2019-04-18 15:51:28
394
360
16 Co-capo
turk
#9JQQVR8GV
12 4 551
2019-04-18 16:48:30
314
184
17 Anziano
pro_Alain
#29J2CR9UC
12 4 542
2019-04-18 16:06:21
146
320
18
2
Gladiator
#8YLYJCC9
13 4 526
2019-04-18 07:49:44
388
280
19
1
Anziano
محبت
#GQ209J0
12 4 489
2019-04-18 16:48:43
166
320
20
2
Anziano
The Kaiser
#882PYG2R0
12 4 480
2019-04-18 15:09:19
212
200
21
2
Co-capo
NaserUAE
#QYQUR8QL
13 4 470
2019-04-10 16:42:18
0
0
22
2
Anziano
Alexis SSJ2
#9PVU8GRR8
12 4 454
2019-04-18 17:05:28
253
290
23
2
Anziano
محمديعقوب
#QCU02PU
12 4 427
2019-04-18 10:47:17
154
280
24
1
Bizzana
#JJY90299
12 4 414
2019-04-17 19:08:42
58
120
25 Anziano
بوحسن
#8YUP80CGR
12 4 396
2019-04-18 14:51:36
0
80
26
5
Jozef
#2L0R2QJJ0
12 4 368
2019-04-18 15:40:19
28
160
27
1
Anziano
أحمد ألشمري F16
#2U8JPVLU
11 4 322
2019-04-18 14:00:42
0
0
28
1
Anziano
Abdullah
#JV2RRJPC
12 4 211
2019-04-18 15:41:08
0
0
29
1
SPARKS
#8QPUL0QYJ
11 4 210
2019-04-18 07:40:09
52
240
30
1
Anziano
Chicken
#U0PQPU9
12 4 193
2019-04-06 12:59:08
0
0
31
1
Anziano
idan
#292VQ8YYL
12 4 173
2019-04-18 16:34:18
165
280
32
1
Anziano
DarkCloud
#V8GJG9V
12 4 113
2019-04-18 10:16:08
100
120
33
1
Co-capo
K_UAE
#89VP8G2Q
12 4 099
2019-04-17 10:36:01
30
0
34 Anziano
BaBy EBleeS
#UPQCRLP8
12 4 033
2019-04-07 15:29:43
0
0
35 MohammedMan u
#90LUUY0U
12 4 001
2018-12-14 18:22:06
0
0
36 ahmed.waj3.87!!
#8JL9Y99C
12 4 001
2018-11-10 01:09:52
0
0
37 princess
#2C9YLQCJJ
10 4 001
2019-03-07 17:52:30
0
0
38 @[email protected]
#90V98PGC
12 4 001
2019-03-21 14:52:18
0
0
39 Bu Sul6an❤️
#2GVURLLG
12 4 001
2019-04-17 12:00:28
10
0
40 ⛔old dragon⛔
#PPP2QVPQU
9 4 001
2019-02-11 13:10:38
0
0
41 Sonic
#YP82Q228
12 4 001
2018-12-15 12:50:39
0
0
42 Arena 12 R777
#V2RUR8VJ
11 3 999
2019-04-04 10:52:50
0
0
43 Arena 12 Anziano
m.alnaqbi
#QVUCUPQY
13 3 899
2019-04-18 16:01:01
137
280
44 Arena 2 Anziano
Sa.a✨
#P9RC8JUYV
4 478
2019-04-18 15:16:49
0
0

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord