الرّاديكاليّون

#CG0UUR8

48 792

44 / 50

كلان متع شيخة لا اكثر لا اقل .. كان تحب تعطي قدر لروحك عاون وخيانك ... 🇹🇳

Requisiti Clan
Membri 44 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 48 792
Trofei Richiesti 4 300
Capo Clan hatem
Range di trofei 4 011 – 5 412
Info Clan
Posizione Tunisia
Donazioni Per Settimana 3 632
Anziani 7
Co-Capi 29
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trofei
Last seen
Trofei
Last seen
Donazioni
Ricevute
1 Co-capo
haikal
#8JGQ9CRC
13 5 412
2019-11-13 12:09:33
217
160
2
1
Co-capo
zirox
#299LJR2CU
12 5 251
2019-11-12 16:59:21
114
120
3
1
Co-capo
rzouga
#2RUVYPJGG
12 5 241
2019-11-13 11:51:22
330
290
4
6
Co-capo
Revenger
#8GQUR20RL
12 5 215
2019-11-13 12:03:33
28
160
5 Co-capo
Mauro Icardi
#JR2UYVVU
12 5 212
2019-11-13 12:18:18
225
200
6
4
Co-capo
haythem
#2VV99RCJJ
13 5 202
2019-11-13 12:06:06
134
232
7
1
Co-capo
hichem
#8PVJV89R
12 5 190
2019-11-12 09:44:20
115
0
8
1
Co-capo
Mahmoud
#GLCJJQG
12 5 165
2019-11-13 12:11:13
218
200
9
1
Co-capo
karim
#RJYLR8G2
13 5 113
2019-11-13 10:50:40
358
240
10
1
Co-capo
jasser
#922R9UQYR
11 5 082
2019-11-12 09:41:07
84
0
11
8
Co-capo
فهمي الراديكالي
#JGY2V0Q2
11 5 005
2019-11-13 09:36:21
86
120
12
1
Co-capo
فهمي الراديكالي
#2GQ90YCVJ
12 5 001
2019-11-12 09:01:47
96
160
13
1
Co-capo
أبو ياسين
#2VLR9JCQ
12 4 959
2019-11-13 11:01:17
99
160
14
2
Anziano
تونسي xALIx
#UR99R9YR
11 4 954
2019-11-13 10:41:33
530
280
15
2
Co-capo
FAHD
#R8VYGGGU
12 4 950
2019-11-12 21:48:18
100
120
16
1
Co-capo
الغضب
#8G8RJJCJC
11 4 945
2019-11-13 11:26:37
10
80
17
3
Co-capo
Tabiii3a
#PQGP9LG2
12 4 942
2019-11-13 12:29:20
142
180
18 medcher
#2RC9LCVY
11 4 840
2019-11-13 12:34:35
18
40
19
1
Anziano
mimous
#8R20LGJJP
11 4 837
2019-11-13 12:00:12
20
0
20
1
Capo
hatem
#8RLYLGYUJ
13 4 800
2019-11-11 09:45:25
30
0
21
4
Anziano
yasin
#90LRCVL98
11 4 787
2019-11-13 07:24:20
27
200
22 liko
#YJ8Y2CJ
11 4 738
2019-11-12 12:42:02
10
40
23
3
Co-capo
Firas
#8JVVV8VLG
11 4 734
2019-11-13 09:23:17
94
80
24
1
Co-capo
anoir
#2JQ20ULPJ
12 4 719
2019-11-10 11:44:21
0
0
25 Co-capo
kîtchô
#28RUQYP98
12 4 717
2019-11-13 12:33:07
28
50
26
2
Co-capo
wanly
#2LUL2CCJ9
12 4 712
2019-11-10 16:18:32
0
0
27 Co-capo
yuri boyka
#9UU8QC9CC
9 4 627
2019-11-10 15:34:18
0
0
28 Co-capo
benleden95
#YVRGYP2GV
9 4 623
2019-11-13 11:01:31
198
240
29
1
cyclope
#Y08J2UJRP
10 4 600
2019-11-13 12:14:15
185
160
30
1
Anziano
Icaro Marcel
#8P2J2QCR2
12 4 560
2019-11-13 00:55:10
20
80
31 the monster
#8Y8V9UQCL
10 4 537
2019-11-13 06:09:17
116
40
32 Anziano
f.barbou
#9L89JG82R
11 4 534
2019-11-09 13:06:30
0
0
33 Joker 40
#92G08G0U2
10 4 469
2019-10-27 18:32:41
0
0
34 جڨوآر .tn
#PG9GRG8JQ
10 4 434
2019-11-13 00:13:04
0
0
35 Co-capo
WassimMetallico
#889LYQGUV
12 4 415
2019-10-10 22:48:09
0
0
36 SAIF EDDINE
#9U9L9JGCL
11 4 373
2019-10-14 09:24:42
0
0
37 Anziano
عبودة
#90PCJPCRY
11 4 347
2019-10-16 10:41:21
0
0
38 Anziano
El Padrino
#2VCY2GRP
12 4 224
2019-10-28 19:26:26
0
0
39 Co-capo
rhouma 65
#2VUV8URJ8
12 4 156
2019-11-09 10:23:07
0
0
40 Co-capo
hetlar
#2PRYVJRGU
11 4 096
2019-10-17 10:43:22
0
0
41 Co-capo
sekrat
#28UL8P202
12 4 022
2019-09-24 17:43:51
0
0
42 Co-capo
Eyeyoyo
#LR2UGULY
12 4 017
2019-09-25 03:33:08
0
0
43 Co-capo
ارهابي
#8CUY2P0LV
11 4 012
2019-09-25 12:23:39
0
0
44 Co-capo
mohamed
#PR0G08V98
10 4 011
2019-09-27 22:17:53
0
0

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord