القصيم2

#92CUGPPL

48 299

43 / 50

(حياكم الله في الفرع الثاني من كلان القصيم💓🌹

Not at war!

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord