ابطال تونس

#8VPR982Q

50 097

50 / 50

We Need to save the clan !!!!قبيلة لكل لكل و لكل لي واحد ... عنا كان اسود و رجال في كلان هذا ... متبرع اكتيف مشارك في حرب و تلعب

Requisiti Clan
Membri 50 / 50
Tipo Aperto
Punteggio Clan 50 097
Trofei Richiesti 4 600
Capo Clan khalil
Range di trofei 4 325 – 5 639
Info Clan
Posizione Tunisia
Donazioni Per Settimana 9 129
Anziani 14
Co-Capi 9
# Posizione Arena Giocatore
Tag
Trofei
Last seen
Trofei
Last seen
Donazioni
Ricevute
1 Co-capo
aymen
#8VLLU0V88
13 5 639
2019-10-17 20:09:11
820
320
2 Co-capo
"امان الله"WSL"
#90J0LQV9Q
12 5 535
2019-10-17 18:31:25
586
360
3 Co-capo
ahmedtounisi
#92UCLGPUJ
13 5 244
2019-10-17 18:55:57
213
360
4 Anziano
aminoo
#9YL29JQGV
12 5 164
2019-10-17 13:13:17
441
240
5 ✌Moez✊
#2LP82RQR9
12 5 152
2019-10-17 12:42:58
152
160
6 Anziano
Siscoo
#99C8PC8R2
12 5 117
2019-10-17 03:47:43
210
240
7 Anziano
mirou amiro
#9CC8C0VRU
12 5 098
2019-10-17 10:33:12
118
240
8
1
Anziano
Bora
#C889R890
11 5 079
2019-10-17 17:36:33
49
0
9
1
Co-capo
Mohamed Yahia
#98PQCLY0U
12 5 043
2019-10-17 14:32:46
276
320
10 mohamed dhiaa
#LRQUPY9G
12 5 029
2019-10-17 17:52:12
233
280
11
4
OUSSAMA
#2QV9Y9RQU
11 5 002
2019-10-17 18:40:39
250
305
12
1
hmd
#9GPJUGV08
11 4 982
2019-10-16 19:47:41
192
160
13
2
Capo
khalil
#9R0YJRLJG
11 4 981
2019-10-17 07:18:17
284
232
14
2
Co-capo
محمد
#9JCJL9JL9
11 4 966
2019-10-17 20:17:55
224
240
15
1
Просто Саня
#8QRUQ8CR2
10 4 901
2019-10-17 12:14:34
341
280
16
6
SC00BY
#P9R2Y8L8L
10 4 900
2019-10-17 16:57:34
86
160
17
1
Anziano
oussema ab
#8VVUJ0JJY
11 4 894
2019-10-17 19:30:59
165
130
18
2
Co-capo
OMAR TN
#28Y28LQ9R
12 4 846
2019-10-17 20:05:26
512
350
19
2
§HÂMDÏ©®™
#28YJRV8U0
13 4 840
2019-10-17 19:56:03
44
80
20
3
Ali magayvar
#9YJRJCQLV
11 4 838
2019-10-17 08:13:09
34
0
21
4
Anziano
benali
#8U9JVJ0UV
10 4 837
2019-10-17 18:57:58
288
320
22
2
Co-capo
migooL
#PY9UG9URC
11 4 832
2019-10-17 19:52:12
567
360
23
4
mahmoudi
#9R0QGGRYY
10 4 823
2019-10-16 14:13:56
0
0
24
5
مرحبا:(
#YL0L2G02Q
10 4 815
2019-10-17 17:42:58
135
280
25
4
Co-capo
bilel
#Y9CURYRLL
10 4 814
2019-10-17 14:07:01
218
360
26
2
the dead man
#8GUGY98C
12 4 784
2019-10-15 22:39:01
0
0
27
1
Co-capo
jawher
#2982PQ9V2
10 4 766
2019-10-12 21:23:22
0
0
28
2
Anziano
Zied jerbi
#PL9QP8YU0
10 4 752
2019-10-17 18:23:57
44
40
29
2
Anziano
Amaretto
#2GYPCRCUP
11 4 747
2019-10-17 20:00:57
199
320
30
2
zero
#PVC9PLGRL
9 4 746
2019-10-17 14:49:08
0
120
31 Anziano
⚡الساحر⚡
#PLQVC2RU0
9 4 724
2019-10-17 14:29:38
303
240
32
7
[PB] FADHEL
#P8VGUVVVR
9 4 723
2019-10-17 16:51:06
125
240
33
1
Pazzo
#PJVPR09GQ
10 4 711
2019-10-17 06:51:00
124
160
34
1
godzilla
#PYYY2RYUU
9 4 710
2019-10-17 20:06:57
8
192
35 amrouc7
#Y20JCQ8RP
9 4 699
2019-10-17 16:23:59
0
0
36
1
birs
#PLRJC0U8L
9 4 668
2019-10-17 17:39:36
45
80
37
3
fahmi
#9R0QLYYVU
11 4 657
2019-10-16 09:42:47
42
0
38 Anziano
ADEXEYBAKER
#P90Y00P8L
10 4 656
2019-10-17 17:36:32
514
320
39
4
Tunisian Warior
#9VP2QLUUU
10 4 653
2019-10-17 06:34:40
6
0
40
4
DIDJ DASTER✌
#8VVJ8U9CY
10 4 648
2019-10-14 18:54:09
32
40
41 Anziano
ريان
#JUPPLLLC
11 4 616
2019-10-17 16:12:35
198
160
42
2
Anziano
ieyd
#PC00288RP
10 4 612
2019-10-17 19:56:34
269
280
43
1
≈≈ Høüssām kïng
#2CYV2U0LY
11 4 582
2019-10-17 17:39:23
24
280
44
1
CARLOS
#8PPLRLLGL
11 4 579
2019-10-12 12:03:12
0
0
45
1
Anziano
khalil gamer 99
#9GPU88YY2
10 4 535
2019-10-16 19:13:38
104
120
46
1
XD Games
#YPL9V22VJ
10 4 457
2019-10-17 12:08:34
199
200
47
1
Anziano
mamba
#PUVVY298P
9 4 434
2019-10-17 20:10:06
158
220
48
1
kamara
#9RYRJ0CLL
10 4 368
2019-10-16 23:40:41
0
40
49
1
islem
#YGYGRV9UV
9 4 347
2019-10-17 15:41:38
46
80
50
1
chahine
#YQP9Q8YL0
9 4 325
2019-10-17 19:47:22
99
120

Deck Shop ti ha aiutato? Dillo ai tuoi compagni di clan!

Lingua tradotta da:

  • Deiv

🇮🇹 Help translate!

Segnala errori di traduzione su Deck Shop Discord