*ICE CLIMBER*

#Q228JL

59 341

50 / 50

성인클랜👻매주일요일22시정리👻도넷최소200,600이상장로(유지300)👻중복요청(3번째부터)금지👻클원끼리인성질금지👻클랜전100%참여안할시강등👻최대트로피🏆6000이상🏅클전승수100승이상🥶클전10렙이하카드사용시강퇴❤️

Admission du Clan
Membres 50 / 50
Type Inviter
Score du Clan 59 341
Trophées requis 5 600
Chef du clan kimDAL
Gamme des Trophées 5 000 – 6 652
Info du clan
Origine Corée du Sud
Dons Par Semaine 23 070
Aînés 33
Chefs adjoints 1
# Rang Arène Joueur
Tag
Trophées
Last seen
Trophées
Last seen
Dons
Reçu
1 Aîné
wee
#YG222V2Q
13 6 652
2019-09-20 22:45:35
680
560
2 yeongjune
#28JYR9Y9
13 6 314
2019-09-20 16:33:41
438
80
3 Aîné
체리나무
#C9RPQCL0
13 6 193
2019-09-20 23:13:05
952
560
4 Aîné
TheBiologY
#80G9URVQP
13 6 176
2019-09-20 13:49:05
600
0
5
1
Aîné
악덕
#2C09Y8JC0
13 6 145
2019-09-21 00:37:48
678
640
6
1
Aîné
리안
#22YLGYQCY
13 6 108
2019-09-20 13:05:38
370
440
7
1
넓으실
#8RQ0R8CJ
13 6 056
2019-09-20 13:49:12
156
360
8
2
Aîné
고수
#JPRVP9PU
13 6 051
2019-09-21 00:18:59
1092
120
9 Aîné
윈트
#2JUQL9R9
13 6 019
2019-09-21 00:39:40
1210
640
10
3
Aîné
perfection37
#2YJRLRYRY
13 6 003
2019-09-21 00:16:23
498
600
11 Aîné
가이
#2R99JRCV8
13 5 915
2019-09-20 21:58:04
574
600
12
1
Aîné
클래시로얄사랑
#28QP2J99J
13 5 886
2019-09-20 20:55:05
396
600
13
1
Aîné
너궁띠이
#20QRL2UPY
13 5 884
2019-09-20 15:52:38
486
520
14
1
크리
#80Y2LPPCR
13 5 867
2019-09-20 06:08:57
178
400
15
10
Aîné
민서기꼬
#29RCG99R
13 5 842
2019-09-20 23:45:13
652
600
16
2
Aîné
흐린뒤맑음☆
#UCVPQCPJ
13 5 826
2019-09-20 16:25:56
760
480
17
3
비니Daddy
#2CR8LQJGR
13 5 820
2019-09-21 00:18:47
336
520
18
6
Aîné
패니
#2PYPYYGU
13 5 784
2019-09-20 23:53:30
848
600
19
4
푸댕이
#UJUUGQY9
13 5 757
2019-09-21 00:36:36
350
420
20
6
Aîné
굿뜨
#YQLGLUJ0
13 5 738
2019-09-20 18:07:37
636
280
21
4
Aîné
Gina
#Y8CC2V0Y
13 5 732
2019-09-20 23:00:45
356
480
22
1
이팅밥석항오
#YY0QPQ9
13 5 721
2019-09-21 00:13:11
266
540
23
1
Aîné
mozzi
#UPRL8P2
13 5 713
2019-09-20 17:44:07
374
440
24
8
Aîné
아버님
#P2UGJPJG
13 5 704
2019-09-20 23:48:52
374
560
25
6
DareDevil
#Y0RGVJ2
13 5 673
2019-09-20 23:58:11
608
520
26
2
Aîné
쿨가이
#2JLC899LU
13 5 673
2019-09-21 00:35:06
446
600
27
7
Aîné
람보르기니
#CUVGU2QQ
13 5 663
2019-09-20 14:05:56
290
360
28
1
Aîné
클로황제자
#89GL09YY9
13 5 662
2019-09-20 22:34:52
218
560
29
3
Aîné
사장
#8JGVU8JR
13 5 645
2019-09-21 00:09:15
464
560
30
3
Aîné
MTM
#QQ020RY
13 5 640
2019-09-21 00:31:59
698
0
31
3
Aîné
주봉영
#9GC9C8YP
13 5 636
2019-09-20 23:57:11
438
600
32
1
3사단백골
#Q09GYUVJ
12 5 620
2019-09-20 17:12:26
288
240
33 Chef adjoint
김달순
#PGPQL8Q
13 5 605
2019-09-20 09:23:13
208
240
34
1
Aîné
항상젠틀하게
#QYU0020R
13 5 568
2019-09-20 22:29:34
328
600
35
5
MusketeerJH
#8V890LP8
13 5 549
2019-09-20 21:26:29
280
480
36
1
다크나이트
#2QPVY8GYV
13 5 501
2019-09-20 16:45:29
286
360
37
1
Aîné
굿럭
#2YUL92J
13 5 494
2019-09-20 23:51:35
236
590
38
1
Aîné
비니mom
#8YQRRCVJL
13 5 492
2019-09-20 23:51:08
730
600
39
3
링크
#9G28CUGV
13 5 470
2019-09-21 00:20:33
140
480
40
3
Aîné
호연지기
#8LR0VC22
13 5 416
2019-09-20 23:45:05
686
600
41 Aîné
희경이
#2UQ8QU2P
13 5 383
2019-09-20 15:38:10
686
560
42
2
미니미니
#2Y8JP0G22
13 5 378
2019-09-20 15:40:36
326
400
43
1
Aîné
미로
#LUPCYG8C
13 5 344
2019-09-21 00:28:12
408
440
44 대가랄
#RUR9JJUR
13 5 302
2019-09-20 10:00:24
200
400
45 Aîné
규알라
#2PJ00QQV
13 5 288
2019-09-20 23:35:46
364
440
46 fade
#L2LQRQ9
13 5 224
2019-09-20 16:55:55
236
480
47 pull up
#2C29Y8JC
13 5 207
2019-09-20 23:27:26
228
360
48 Chef
kimDAL
#PG8JCY8
13 5 125
2019-09-20 12:43:08
198
280
49 Aîné
상도동프린세스
#2P2PVL0P0
13 5 039
2019-09-21 00:18:35
494
600
50 Aîné
JOY
#YQJ8L0J
13 5 000
2019-09-20 23:42:20
306
560

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr