الميلس

#90QVU00V

53 540

47 / 50

استغفر الله العظيم واتوب اليه

At war! 2 / 24 battles remaining! Ends: 2019-07-23 10:42:20

Data for the last 10 wars

2019-07-21 10:16:37 -91
25 participants War Collection
خان 1/1 440 1/3
Mahmoud Missed! 934 2/3
KNM Missed! 1870 2/3
ᗰŻᖇᗝᗝƷⓘ Missed! 2337
2019-07-19 10:03:47 -18
19 participants War Collection
abdullah_q 1/1 467 1/3
ᗰᗝᑎᔕ丅ᗴℜツ✗ Missed! 2640
el professor Missed! 2200
nader 0/1 440 1/3
2019-07-17 09:43:01 -40
23 participants War Collection
el professor Missed! 2200
Hamad Ahli Missed! 1401
ᗰŻᖇᗝᗝƷⓘ Missed! 2805
Mido_HD 0/1 440 1/3
2019-07-15 09:39:26 +60
22 participants War Collection
nader 0/1 880 2/3
2019-07-13 09:15:09 +60
23 participants War Collection
AMIRI99 0/1 880 1/3
ahmed alshemary 0/1 1402 2/3
nader 0/1 1320 2/3
2019-07-11 09:13:26 -42
26 participants War Collection
Mido_HD 0/1 440 1/3
nader 0/1 440 1/3
ᗰŻᖇᗝᗝƷⓘ 1/1 1760 2/3
2019-07-09 09:10:00 +62

24 participants

Nobody missed any battles!
2019-07-07 07:12:57 -90
23 participants War Collection
abdullah_q 1/1 935 1/3
ᗰŻᖇᗝᗝƷⓘ 0/1 880 1/3
nader 0/1 440 1/3
2019-07-05 03:43:12 -94
24 participants War Collection
kalya 0/1 604 2/3
younes 0/1 440 1/3
2019-07-02 23:19:23 -16
23 participants War Collection
nader 0/1 1320 2/3
el professor 0/1 1320 2/3
Mahmoud 0/1 440 1/3
Naughty War Collection
خان
2019-07-21 1/1 440 1/3
Mahmoud
2019-07-21 Missed! 934 2/3
2019-07-02 0/1 440 1/3
KNM
2019-07-21 Missed! 1870 2/3
ᗰŻᖇᗝᗝƷⓘ
2019-07-21 Missed! 2337
2019-07-17 Missed! 2805
2019-07-11 1/1 1760 2/3
2019-07-07 0/1 880 1/3
abdullah_q
2019-07-19 1/1 467 1/3
2019-07-07 1/1 935 1/3
ᗰᗝᑎᔕ丅ᗴℜツ✗
2019-07-19 Missed! 2640
el professor
2019-07-19 Missed! 2200
2019-07-17 Missed! 2200
2019-07-02 0/1 1320 2/3
nader
2019-07-19 0/1 440 1/3
2019-07-15 0/1 880 2/3
2019-07-13 0/1 1320 2/3
2019-07-11 0/1 440 1/3
2019-07-07 0/1 440 1/3
2019-07-02 0/1 1320 2/3
Hamad Ahli
2019-07-17 Missed! 1401
Mido_HD
2019-07-17 0/1 440 1/3
2019-07-11 0/1 440 1/3
AMIRI99
2019-07-13 0/1 880 1/3
ahmed alshemary
2019-07-13 0/1 1402 2/3
kalya
2019-07-05 0/1 604 2/3
younes
2019-07-05 0/1 440 1/3

Deck Shop t'a aidé ? Parles-en aux membres de ton clan !

Cette langue est traduite par :

  • Shenron
  • Prower

🇫🇷 Help translate!

Signale un problème de traduction sur le Discord de Deck Shop

Nos Partenaires

clashroyalefr.fr