Peppa Pig

#RY22LY

56 939

50 / 50

Hi Peppa Pig (pig snort), 안녕하세요 페파피그 클랜입니다. 카드 요청 활발하게 해 주세요! 카카오톡 오픈채팅 #PeppaPig #페파피그 검색 (주당지원량 100, 미성년자 가입 불가, 7일 이상 무단 미접속X

Admisión de Clan
Miembros 50 / 50
Tipo Invitar
Puntuación del Clan 56 939
Trofeos necesarios 5 300
Líder 고블린
Rango de Trofeos 4 417 – 5 989
Información del Clan
Ubicación Corea del Sur
Donaciones por semana 20 542
Veteranos 13
Colíderes 12
# Rango Arena Jugador
Etiqueta
Trofeos
Última vez
Trofeos
Última vez
Donaciones
Recibido
1 Colíder
FOREVER
#PGPVCL9G
13 5 989
2019-07-21 08:25:55
366
600
2 Colíder
lFOREVERl
#LV28UJC8
13 5 975
2019-07-21 08:35:28
340
640
3
11
Veterano
Leopard
#LVCRRVYQ
13 5 937
2019-07-21 08:12:15
557
560
4 Colíder
삼족오
#2QLU9RUUL
13 5 916
2019-07-21 08:01:11
1046
680
5
1
Veterano
루드비히
#U2PJRJR8
13 5 912
2019-07-21 08:31:00
256
490
6
3
Colíder
붉은 망치
#PRYCPLPQ
13 5 896
2019-07-21 02:05:25
640
640
7 Veterano
ortholife
#2R9QGYULL
13 5 885
2019-07-21 05:57:26
717
640
8
3
Colíder
조빈
#8CLY8900
13 5 876
2019-07-20 15:58:30
384
0
9
1
허니샵
#890CQRUL
13 5 852
2019-07-21 06:28:47
524
320
10
1
Colíder
이혁민호경
#G90Y28G
13 5 843
2019-07-21 07:53:50
1296
680
11
2
Veterano
딸구조아
#PGYLLJY8
13 5 819
2019-07-21 08:17:33
612
720
12 Colíder
최약사
#808GRYRL
13 5 815
2019-07-21 02:42:51
120
320
13
3
Veterano
나루
#RU09J08L
13 5 803
2019-07-21 05:56:57
636
600
14
3
쩐으전장
#LPR2RURQ
13 5 767
2019-07-21 06:34:43
246
560
15
6
카찬
#882CYYG9J
13 5 748
2019-07-21 08:40:22
166
480
16 Colíder
[ 노랑망토 ]
#PQRQJGVL
13 5 648
2019-07-21 08:21:55
524
560
17
2
Veterano
big choi
#L2RPVLVU
13 5 638
2019-07-21 02:30:06
388
200
18
1
Veterano
Red Hammer
#8GPRGJULG
12 5 632
2019-07-21 02:04:54
698
640
19
1
국가스텐
#2QVQCPQYV
12 5 629
2019-07-20 07:22:37
180
120
20
1
Colíder
직업현자
#Q2GQQJ8
13 5 538
2019-07-21 07:19:03
360
320
21
1
Colíder
나는샹
#88YPR0QG
13 5 533
2019-07-21 08:22:43
1080
680
22
2
미니짱짱바
#VQ9YYG2C
12 5 514
2019-07-21 07:30:12
411
480
23
1
한스
#2PR2V929Q
12 5 501
2019-07-21 07:06:19
310
680
24
1
쏘꼬
#822J0YYYP
12 5 483
2019-07-20 08:25:21
782
600
25
1
cobrizo
#8099C90Q
12 5 442
2019-07-21 06:03:08
1021
720
26
1
Veterano
alsudawa
#YL9V2GVY
13 5 440
2019-07-21 02:38:31
304
400
27
1
민혁클라스
#2L20R9YPV
12 5 427
2019-07-21 06:23:56
836
380
28
1
teenyweenyPEKKA
#8L89JVRY
13 5 412
2019-07-21 05:38:56
608
520
29 Colíder
원가
#9GJYYLYQ
13 5 374
2019-07-21 08:18:18
782
640
30 사춘기소년
#82G0URVQ9
12 5 328
2019-07-21 05:32:51
488
280
31 Veterano
김이득
#R0909QP
13 5 291
2019-07-21 07:21:34
952
600
32 Veterano
Rin
#YUUJYGUL
13 5 262
2019-07-21 07:37:01
108
160
33 Colíder
루쿠
#2J0PQ0QVV
12 5 259
2019-07-21 01:48:39
408
480
34 용용
#9VUVJU8LC
11 5 220
2019-07-21 06:00:21
152
760
35 Nova I Korea
#9RYGQYLUU
11 5 211
2019-07-20 13:56:48
280
440
36
1
-덩이-
#LUPC8YV9
11 5 208
2019-07-21 04:48:15
98
0
37
1
m2nju
#9LG9GUP9G
11 5 207
2019-07-21 02:45:53
686
520
38
2
Líder
고블린
#2Q28V98C
13 5 206
2019-07-21 05:53:35
46
280
39 보명
#CYUU02PJ
11 5 084
2019-07-21 08:37:48
214
40
40 Creed
#2QL02LGCC
11 5 063
2019-07-21 04:50:17
128
240
41 大神
#8U0L9JVGJ
11 5 016
2019-07-19 09:10:14
172
200
42 직장인
#RCVJRJUR
11 4 994
2019-07-21 07:38:50
50
200
43 Veterano
Hyo
#9PU2QR82
13 4 954
2019-07-21 06:23:53
28
200
44 Veterano
잠맘보
#PP8G88U
13 4 840
2019-07-21 02:48:23
136
320
45 Veterano
쭈니쭈닝
#2P00LYQU
11 4 769
2019-07-20 09:26:41
48
160
46 Youtube Pong TV
#88L0LP29
10 4 761
2019-07-21 01:35:39
50
200
47 suntaek90
#8RG8JJ8JG
10 4 671
2019-07-21 06:06:40
94
160
48 돌격왕
#8CVJ9VQVL
10 4 619
2019-07-21 07:12:49
28
40
49
1
내 이름은 코난, 탐정이죠
#RQCLYP88
12 4 443
2019-07-21 06:47:57
98
232
50
1
킁킁유령
#229UUPJ0G
12 4 417
2019-07-21 05:56:20
58
120

¿Te ayudó Deck Shop? ¡Díselo a tus amigos!

Este idioma es traducido por:

  • jbooruiz
  • ivan_cabanillas

Reporta errores de traducción en Discord de la página web