GTA

#CPGQU20

45 859

41 / 50

欢迎来到GTA 进部落加QQ群审核:605944004 捐卡800长老1100副首。部落战卡等不够的先看卡池,有把握再参加,参加后集卡3次要打满,并且必须参加终极战,违者满两次直接飞机票,部落战胜率低于33%的会定期清理。大家一起努力加油,GTA🐂🍺!

Clan Admission
Members 41 / 50
Type Invite
Clan Score 45 859
Required Trophies 4 900
Clan Leader 海纳百川
Trophy Range 4 120 – 4 979
Clan Info
Location China
Donations Per Week 27 192
Elders 7
Co-leaders 3
# Rank Arena Player
Tag
Cups
Contrib.
Trophies
Contribution
Donations
Received
1 库尔德王
#8R00PVJYL
12 4 979
2 489
1272
580
2
4
Elder
您是真的睿智
#YUV9LGCG
12 4 956
2 478
684
600
3
2
Co-leader
tiramisu
#GYRVP09L
13 4 910
2 455
138
680
4
3
大哥
#8C2VY2L9
13 4 897
2 448
994
680
5
2
Elder
嘉哥
#P0U9UQQP
13 4 835
2 417
812
560
6
3
正华同学
#8QR0R8QJ
12 4 834
2 417
566
736
7
4
奔跑的蜗牛
#GCRJ0JP0
13 4 819
2 409
658
500
8 Leader
海纳百川
#Q20QVQ8C
13 4 818
2 409
306
720
9
1
Saito
#22VUYGPUG
12 4 800
2 400
802
720
10
2
King
#QY8CUJCJ
13 4 758
2 379
1499
630
11
3
Elder
湿之娃
#9GV9UGYQ
13 4 756
1 189
1210
720
12
1
三代购
#8VY2VJQQ
12 4 749
1 187
540
580
13
2
搔.
#VU0Q008L
12 4 742
1 185
869
730
14
3
penguin47
#29PPPUP2R
12 4 671
1 167
396
520
15
3
午时已啊啊啊
#LR8GG8PU
13 4 660
1 165
771
360
16
3
Top1欧皇
#L0V0GR8Q
12 4 643
1 160
184
320
17 今晚打老虎
#89YYU9CV8
12 4 642
1 160
0
0
18
5
你看我名字这么长就不要打我啦
#QYVRGCPQ
12 4 638
1 159
252
280
19 ( ♠️Q )
#2JJ2820U
13 4 627
1 156
70
80
20
1
僵尸
#20U9PUYV0
12 4 624
1 156
542
760
21
1
❄️PG❄️
#Y0QGPV92
12 4 619
554
389
400
22
2
Elder
niko
#2Y8RR2R28
12 4 606
552
1000
560
23
6
MAX
#8GLRV8YJ
12 4 587
550
284
360
24
2
尼古拉斯 大X
#2LJ8G02RR
13 4 570
548
10
640
25
6
harunire
#902VC2022
11 4 547
545
377
600
26
1
Elder
Mamario
#8LJUQV2Q
12 4 546
545
535
400
27
1
Elder
帅过吴彦祖
#20G09LPJC
12 4 538
544
104
160
28
4
Crazy猪
#9CU29V90
12 4 532
543
216
760
29
4
霸王硬上弓Duo
#QQY9J2G8
11 4 426
531
374
720
30
14
Elder
狂奔的黄瓜
#20YVP2RJQ
12 4 423
530
896
720
31
3
君颜醉丶
#2QJ9C0VVV
11 4 393
439
58
80
32
3
162742
#QVJJ82V9
12 4 366
436
759
520
33
4
Co-leader
Magic73
#V0082UJ2
12 4 346
434
116
200
34
2
紙短情長
#PPGRPQLQ
12 4 346
434
696
752
35 晓辰
#2220LGRQY
12 4 339
433
0
0
36
3
左岸良品
#QGJJLY2L
12 4 326
432
237
320
37
3
yk6
#PPLG9QVG
13 4 311
431
152
400
38
3
林兮
#Y2Y8ULU0
12 4 310
431
138
440
39
3
Co-leader
Mejojo
#8UYC920G
13 4 209
420
0
0
40 你大棋哥
#2G802G8YP
12 4 193
419
0
0
41
3
不想和你说再见
#QQGRQYQG
13 4 120
123
610
680

Did Deck Shop help you? Tell your clanmates!