FRENEMY

#PYVQJCGV

55 130

47 / 50

since2018.07.03 협력하며 경쟁하라!!클랜규칙 경고:카드수집 미달.중복지원.중복교환.지원미달 // 추방:최종결전미참.비매너.경고2회.주1회클전미참 ▶성인환영▶활동왕성현역만▶오픈톡"FRENEMY"▶최트5400▲

Admissão de clã
Membros 47 / 50
Tipo Abrir
Pontuação do clã 55 130
Troféus necessários 5 300
Líder do clã 앗쎄힝
Alcance de troféus 4 710 – 6 656
Informações do clã
Localização Coréia do Sul
Doações por semana 20 068
Anciões 20
Colíderes 4
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1 Lider
앗쎄힝
#VUUVPJUY
13 6 656
2019-08-25 00:16:35
1688
690
2 Ancião
환희
#82GCRPPJR
13 5 925
2019-08-24 09:17:51
677
600
3 Colíder
세잇치
#8R9GRYQYL
12 5 816
2019-08-24 23:27:51
340
680
4
4
Ancião
아이
#PP22QLJP
13 5 676
2019-08-24 19:52:03
454
520
5
7
Colíder
초코
#2LVYU9GL
12 5 662
2019-08-24 20:08:27
512
760
6 Ancião
천공
#VGYY9GJC
13 5 652
2019-08-24 15:50:37
496
480
7
2
Colíder
프란
#92CQRCP90
12 5 647
2019-08-24 20:12:58
192
320
8
1
Ancião
???
#JYVP8L9V
13 5 620
2019-08-24 17:54:48
502
440
9 Colíder
(^-^ )
#YQ22PYPV
13 5 614
2019-08-25 00:17:05
1846
600
10
6
Ancião
털봉이
#88UVJCCC
13 5 599
2019-08-24 21:24:58
360
480
11
1
비수
#98GG2P8UY
12 5 593
2019-08-24 17:15:04
204
480
12
1
Ancião
버피
#920GUVC8J
12 5 577
2019-08-24 20:35:49
400
480
13
2
즐저
#RL8LY2UY
12 5 556
2019-08-24 12:10:05
94
200
14 Ancião
윤빠
#2LUUPY88Q
13 5 497
2019-08-24 23:43:53
1048
680
15
8
Ancião
쭈니빠
#9VUL00JVP
12 5 427
2019-08-24 22:26:28
542
680
16
2
찐만두
#2Q20C0RVL
13 5 421
2019-08-24 23:31:11
720
360
17
4
Ancião
BKK
#2PGJCQVCR
13 5 419
2019-08-24 23:11:33
851
550
18
4
Ancião
¥kimmozzii£
#RU2RVJPV
12 5 413
2019-08-24 15:56:50
516
640
19
12
Ancião
진수팍
#82LY9V2J
12 5 381
2019-08-24 23:39:16
526
680
20
8
4verd
#2YULLUPYC
12 5 353
2019-08-25 00:14:38
74
80
21
6
글폭탄제조기
#2UPULU0CQ
12 5 345
2019-08-24 22:29:39
60
280
22
5
Ancião
최고의 유격수
#GJU9L9LR
12 5 337
2019-08-24 23:56:38
1160
600
23
7
Ancião
동아빠
#88UJLUVGY
12 5 328
2019-08-24 23:50:18
872
510
24
5
Ancião
백마짱
#8G8VCRV9J
13 5 303
2019-08-24 23:32:27
957
600
25
2
이름이뭥미까?
#2VCPVC9L2
11 5 278
2019-08-24 17:26:53
104
200
26
2
키즈
#2RPJ0JVC8
12 5 272
2019-08-24 21:11:59
362
640
27
7
Ancião
sr
#QGJP8VPR
13 5 272
2019-08-24 10:50:18
172
280
28
2
경민
#8PG9JJ89L
11 5 267
2019-08-24 14:25:32
68
160
29
4
조용히무사히
#8R2LCUUU2
12 5 250
2019-08-24 21:34:41
223
400
30
4
SWAT°공군부대
#2YY2QJPUU
12 5 246
2019-08-24 11:25:07
76
200
31
2
쭌쭌링링
#9L202U02L
11 5 223
2019-08-24 13:16:41
269
440
32
2
민규띠
#2Y2GC8U0Y
11 5 213
2019-08-24 06:24:40
8
0
33
1
옥지김앙
#2C2P88VYR
12 5 190
2019-08-24 23:52:25
254
510
34
1
박우찬우찬
#VU8YQQ8P
11 5 173
2019-08-24 08:23:49
138
80
35
5
밸런스좀맞춰라ㅡㅡ
#2YJYCL20Y
11 5 165
2019-08-24 15:53:24
88
120
36
1
Ancião
뭣이중언디
#9Q9UUVP8R
12 5 152
2019-08-24 23:38:47
214
440
37
1
김준기
#2PPJJ9GRY
11 5 152
2019-08-24 03:07:19
88
160
38
1
민구
#LR2PJ9P0
12 5 117
2019-08-24 03:37:18
54
80
39
1
Ancião
펠리
#CJ8CU2LL
12 5 111
2019-08-24 23:29:37
266
400
40
1
JJOLGISJJOLGIS
#9RLGYJPRL
11 5 106
2019-08-24 09:04:02
60
120
41
2
※I.E.O.N※
#L8RG009G
13 5 074
2019-08-24 15:36:42
540
520
42
3
Ancião
대추방맹이
#2PP9989JP
11 5 061
2019-08-25 00:00:11
512
520
43
1
Skywalk0322
#29LRU2JR
12 5 054
2019-08-24 12:35:31
98
280
44
1
Alfred
#889YYCUCJ
12 5 036
2019-08-24 06:47:55
90
280
45
1
Ancião
Ragun
#U9L8GU28
12 5 027
2019-08-24 14:48:48
294
400
46 Ancião
Farfor
#RRGL9CR8
12 4 853
2019-08-24 12:08:47
578
480
47 제작진
#98Q8QYGGQ
11 4 710
2019-08-25 00:03:55
101
400

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord