الميلس

#90QVU00V

48 008

45 / 50

استغفر الله العظيم واتوب اليه

At war! 24 / 25 battles remaining! Ends: 2019-04-26 22:29:05

Data for the last 10 wars

2019-04-24 20:21:22 -92
28 participants War Collection
AFA2312 Missed! 440 1/3
Mahmoud 0/1 1320 2/3
lAhmedl 0/1 440 1/3
2019-04-22 18:50:35 -16
28 participants War Collection
D.T.H. Missed! 2640
AFA2312 1/1 880 1/3
bashar Missed! 2200
AYDA Missed! 2200
Mystogan 0/1 1320 2/3
YOYO Missed! 1320
rifat 0/1 1320 2/3
2019-04-20 16:56:48 +111
24 participants War Collection
AFA2312 1/1 1320 2/3
2019-04-18 16:51:30 -15
23 participants War Collection
Sun Light 1/1 440 1/3
ahmed alshemary Missed! 2200
abdullah_q 1/1 1760 2/3
D.T.H. Missed! 1760
AMIRI99 Missed! 880 2/3
Deadly Shot 1/1 440 1/3
2019-04-16 15:57:13 -15

21 participants

Nobody missed any battles!
2019-04-14 15:36:45 -19
20 participants War Collection
Mahmoud Missed! 440 1/3
2019-04-12 12:59:24 -91
22 participants War Collection
Sun Light 1/1 440 1/3
AFA2312 Missed! 1320 2/3
BOSS 1/1 1760 2/3
2019-04-10 12:42:12 +109
18 participants War Collection
Sun Light 1/1 880 1/3
abdullah_q 0/1 440 1/3
2019-04-08 12:11:05 +62
22 participants War Collection
Bukhleel 1/1 880 1/3
nader 0/1 824 2/3
firas92 Missed! 2200
2019-04-06 12:06:11 +63
21 participants War Collection
Sun Light 1/1 880 2/3
abdullah_q 1/1 880 1/3
حماده الملك Missed! 1760
AMIRI99 1/1 880 2/3
almansoori 1/1 440 1/3
rifat Missed! 1760
Deadly Shot 1/1 1760 2/3
Naughty War Collection
AFA2312
2019-04-24 Missed! 440 1/3
2019-04-22 1/1 880 1/3
2019-04-20 1/1 1320 2/3
2019-04-12 Missed! 1320 2/3
Mahmoud
2019-04-24 0/1 1320 2/3
2019-04-14 Missed! 440 1/3
lAhmedl
2019-04-24 0/1 440 1/3
D.T.H.
2019-04-22 Missed! 2640
2019-04-18 Missed! 1760
bashar
2019-04-22 Missed! 2200
AYDA
2019-04-22 Missed! 2200
Mystogan
2019-04-22 0/1 1320 2/3
YOYO
2019-04-22 Missed! 1320
rifat
2019-04-22 0/1 1320 2/3
2019-04-06 Missed! 1760
Sun Light
2019-04-18 1/1 440 1/3
2019-04-12 1/1 440 1/3
2019-04-10 1/1 880 1/3
2019-04-06 1/1 880 2/3
ahmed alshemary
2019-04-18 Missed! 2200
abdullah_q
2019-04-18 1/1 1760 2/3
2019-04-10 0/1 440 1/3
2019-04-06 1/1 880 1/3
AMIRI99
2019-04-18 Missed! 880 2/3
2019-04-06 1/1 880 2/3
Deadly Shot
2019-04-18 1/1 440 1/3
2019-04-06 1/1 1760 2/3
BOSS
2019-04-12 1/1 1760 2/3
Bukhleel
2019-04-08 1/1 880 1/3
nader
2019-04-08 0/1 824 2/3
firas92
2019-04-08 Missed! 2200
حماده الملك
2019-04-06 Missed! 1760
almansoori
2019-04-06 1/1 440 1/3

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord