ponyvile

#8VC2PVQ

52 486

49 / 50

两天以上没有登陆并没有提前通知,会被踢出去,想玩的时候也可以再回来。副首领负责在部落战结束之后开启部落战,身为副首领但长期不打理部落事务者降为长老,战斗日不参加者踢。微信群号:mtv1995(不捐卡扣b踢)

Admissão de clã
Membros 49 / 50
Tipo Abrir
Pontuação do clã 52 486
Troféus necessários 5 300
Líder do clã HBA
Alcance de troféus 4 116 – 5 798
Informações do clã
Localização China
Doações por semana 4 708
Anciões 31
Colíderes 5
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1
1
Colíder
大璐璐
#Q9CYL82C
13 5 798
2019-10-22 14:12:08
304
160
2
1
Colíder
徽长兴
#CR0YY0LU
13 5 582
2019-10-22 13:34:02
158
160
3
1
Ancião
斯蒂芬.a.兴
#2G09Q2U8
13 5 470
2019-10-22 16:29:35
232
120
4
1
Colíder
翼德故人
#289VY8LRC
13 5 463
2019-10-21 12:23:00
38
80
5
3
Ancião
开心的豆子
#QC8998R
13 5 456
2019-10-22 19:38:57
368
170
6
3
Ancião
富有四海,何惧道哉
#8RL88GC08
13 5 422
2019-10-22 14:33:09
174
120
7
1
Ancião
Winter soldier
#9CY9G92Q2
12 5 414
2019-10-22 14:12:24
328
120
8
1
Ancião
airman
#UU82YQY9
12 5 376
2019-10-22 10:55:08
68
160
9
1
呵呵
#20RYGLL80
12 5 345
2019-10-20 01:49:30
0
0
10
2
Ancião
蒙奇-D-路飞
#9J0Y8JYU0
12 5 334
2019-10-22 14:38:56
117
210
11
2
Lider
HBA
#8RYCJPGR
13 5 323
2019-10-22 16:29:52
164
160
12
2
Ancião
皮皮川我们钻
#89Q8RVVY2
12 5 321
2019-10-22 12:24:54
112
160
13
2
Ancião
哈0维
#L2G89PQL
12 5 314
2019-10-22 12:56:48
84
200
14
2
Ancião
但求一死
#VQGQYPU0
12 5 265
2019-10-21 22:05:36
56
80
15 Ancião
qqa
#PPCCCUJVQ
11 5 219
2019-10-22 10:14:24
108
120
16
1
Ancião
葡萄
#2G9VVJCJR
12 5 181
2019-10-22 15:18:27
58
160
17
1
普陀阿圭罗
#Q2G0PUP9
12 5 133
2019-10-22 14:04:38
181
160
18
5
字画
#LU9Q8URG
12 5 118
2019-10-22 16:05:34
80
0
19
5
Ancião
湫浬
#P0Y8LUY9L
11 5 117
2019-10-22 15:24:31
120
120
20
1
Ancião
Fairy Yo
#YJGPCLLJ
12 5 108
2019-10-22 09:24:00
121
120
21
5
Ancião
飞行员舒克t
#2VJPJY2CP
12 5 106
2019-10-22 12:59:44
38
40
22
2
Ancião
天使与恶魔·墨齿
#8J2QYVUQ
12 5 101
2019-10-22 01:46:33
28
80
23
2
Ancião
LUV&葬
#902VVPLYP
12 5 093
2019-10-19 14:28:32
0
0
24
2
Ancião
Spr魔王
#8J0GYUJRU
12 5 088
2019-10-22 13:28:33
352
200
25 Ancião
殇璃
#2JYYPLLP8
12 5 074
2019-10-22 15:04:47
178
160
26
1
Ancião
La Torre s/n
#8UPPVYRP2
12 5 047
2019-10-22 20:37:40
126
128
27
4
Ancião
暖小乖
#VG0GY0G9
12 5 039
2019-10-22 16:48:30
36
160
28 暗夜使者
#CJLLG0U8
10 5 034
2019-10-17 03:22:52
0
0
29 Ancião
阿齐大杯专用小号勿踢
#GVRCRJ9U
12 5 007
2019-10-22 13:15:07
46
80
30
5
嘿嘿
#888L92GLG
11 4 986
2019-10-22 15:22:59
116
40
31
1
Ancião
出来吧平胸怪兽
#8Q2QCP80
12 4 975
2019-10-22 16:37:51
38
110
32 Yoona
#9Y8LUQY2
11 4 968
2019-10-22 13:48:30
30
80
33 Ancião
你楠哥哥
#VYR8GQY
13 4 968
2019-10-13 06:34:51
0
0
34 无论
#98JQY2C2J
11 4 963
2019-10-20 05:14:42
0
0
35
1
Colíder
超能莫哈得宇
#80VJPJJ22
12 4 933
2019-10-22 00:30:16
48
0
36
1
Ancião
日穿钢板
#2L0R808Y
11 4 894
2019-10-18 15:14:36
0
0
37
1
王小区
#9C9RULQ9
11 4 825
2019-10-22 11:20:47
47
80
38
1
Ancião
欢乐的小福星
#P8UC8V28V
11 4 781
2019-10-22 14:20:45
80
160
39
1
Ancião
野口ゥ真央
#9V9L2GY0L
11 4 716
2019-10-22 12:21:36
8
160
40
1
硬骨见鹿
#PVUGPGYV0
10 4 706
2019-10-22 03:01:26
8
40
41
1
Ancião
Ghost
#Q00UCYQ
11 4 692
2019-10-17 08:37:10
0
0
42
1
瑞文不会QAQ
#URQUYPPU
12 4 684
2019-10-17 07:02:48
0
0
43
3
本人高冷请勿打扰
#YRLPUVVU0
9 4 651
2019-10-22 16:10:50
8
200
44 Ancião
石头蛋
#PR2UCU0C
13 4 614
2019-10-22 12:57:30
294
120
45 Ancião
佳佳好
#Q99YVVCU
12 4 593
2019-10-19 14:38:07
0
0
46
1
Ancião
初心小玩家
#PGC2C9YV0
10 4 465
2019-10-22 00:25:46
98
80
47
1
Ancião
平天为部落而战丶
#QPRJ22UC
10 4 339
2019-10-22 19:00:16
220
180
48
1
小甜的小仙女
#JC2YJ2P8
11 4 154
2019-10-16 11:29:19
0
0
49
1
Colíder
亞歷山大
#2VYL8899L
10 4 116
2019-10-15 10:55:45
0
0

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord