KOREA

#22V2YJR

55 593

47 / 50

●지원 제한하는 카드 없음.●수집일 참여 시 3/3, 전쟁일 반드시 참여●성인/매너 환영.●승급은 활동량에 따라.클랜전 참여율 낮은분 강퇴. 킹타12,전쟁일 50승 이상

Admissão de clã
Membros 47 / 50
Tipo Abrir
Pontuação do clã 55 593
Troféus necessários 5 600
Líder do clã 백형
Alcance de troféus 4 511 – 5 934
Informações do clã
Localização Coréia do Sul
Doações por semana 5 520
Anciões 16
Colíderes 3
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1 Colíder
로또풀
#LUQC2GGY
13 5 934
2019-08-20 09:17:34
114
120
2
2
산기슭아이
#90UPRG9V
13 5 807
2019-08-20 09:07:45
148
160
3
3
Ancião
JINs
#PGC2Y89L
13 5 796
2019-08-20 09:30:09
162
120
4
1
Ancião
준우아빠
#8J090L02R
13 5 765
2019-08-20 04:00:51
60
0
5
3
Colíder
*<Ironman>*
#22RP90UQP
13 5 752
2019-08-20 09:14:13
78
120
6
4
노란크로바
#8PUGVLCRY
12 5 716
2019-08-20 05:29:39
270
160
7 Ancião
Mint
#Y2J0P0UC
13 5 715
2019-08-20 04:32:06
20
40
8
6
Ancião
백반
#9PU882UQ
13 5 712
2019-08-20 09:33:53
96
160
9
6
Ancião
JY
#GU2PC8R
13 5 685
2019-08-20 07:27:38
222
160
10
1
Ancião
홍치
#88R8G9RRU
12 5 681
2019-08-20 09:27:35
66
160
11
5
Ancião
rubi
#8L2VQPYLY
13 5 658
2019-08-20 09:40:12
300
160
12
3
Lider
백형
#RG0002VR
13 5 623
2019-08-20 09:14:34
432
160
13
2
진격의최홍만
#9RPJJ2C0R
12 5 623
2019-08-20 09:40:17
164
190
14
1
송도오리
#2JYJQPCLQ
13 5 613
2019-08-20 08:50:33
116
200
15
1
Ancião
김병민
#2PJJ9VGY0
13 5 599
2019-08-20 09:05:52
156
160
16
11
해적왕스펀지밥
#PG8YGRLL
13 5 586
2019-08-20 08:18:33
186
120
17
2
예쁜언니
#20V88GRQL
13 5 577
2019-08-20 07:50:35
274
160
18 Colíder
나비혀꽈
#2YGGLLCRG
13 5 576
2019-08-20 06:44:59
166
160
19
7
Ancião
jjj
#VYP2RRQ9
13 5 552
2019-08-20 09:43:48
356
160
20
3
Ancião
J'n suNg
#8YRJ9L9UU
12 5 509
2019-08-20 06:19:36
66
80
21 Cockeoach
#2UYV0Q8L
13 5 483
2019-08-20 05:29:34
210
120
22
4
싸이코패스
#P0YYG8L0R
11 5 453
2019-08-20 08:47:54
94
120
23
8
Math Prime
#8PUVUQUV9
13 5 426
2019-08-20 09:38:05
40
120
24
4
박무술
#8PPRCGQLR
13 5 416
2019-08-19 23:28:30
116
80
25
3
raider99
#88CYRRQRV
13 5 406
2019-08-20 08:50:09
120
160
26
3
처진달팽이
#2YUR2GY2U
13 5 405
2019-08-20 07:45:41
30
80
27
3
안녕하세요
#YU8LVLCC
12 5 401
2019-08-20 07:24:37
56
120
28
3
Ancião
구걸하지마
#2PPLU0JLQ
12 5 378
2019-08-20 06:15:21
82
160
29
1
Ancião
별별사랑
#8LQCR908
13 5 378
2019-08-20 08:42:35
172
120
30
7
싸이코pass
#P88VGRLCR
11 5 375
2019-08-20 09:40:50
66
170
31
1
인생은빽이다
#9CY8YJJGV
12 5 368
2019-08-20 06:53:42
54
80
32 아득한 저편
#VL2R2Y2V
12 5 359
2019-08-19 14:23:54
10
40
33
3
Sparky
#V9RYCPU9
13 5 348
2019-08-20 09:15:14
78
120
34 Ancião
kabiizzang
#CV9VYPYV
13 5 344
2019-08-20 07:12:28
120
120
35
4
Ancião
땡식이
#22VLJL08R
13 5 321
2019-08-20 07:28:46
140
120
36
1
Ancião
독산동돌격대장
#RGQRP009
13 5 281
2019-08-20 08:52:17
216
160
37
4
와꾸때짱
#CL20V29L
12 5 273
2019-08-20 09:20:41
48
160
38 Gochoo
#2RLCYCGC
12 5 273
2019-08-18 11:18:29
0
0
39
1
이명학
#Y82CQUP0
12 5 232
2019-08-20 04:46:08
48
120
40
1
Ancião
⭐K A N U⭐
#RRRLQYP2
12 5 224
2019-08-20 06:25:59
60
40
41
12
머라카노
#8QPUP0QJV
12 5 217
2019-08-20 09:01:37
56
160
42 쯔위찡
#9JG0U2VG
13 5 165
2019-08-18 15:30:57
0
0
43 PMCSoul
#8P0Y99U8G
12 5 163
2019-08-20 03:22:26
40
40
44 고바치
#99CUU220
13 5 152
2019-08-20 06:20:28
94
160
45 세환짱
#29PQ2YLPL
12 5 019
2019-08-20 09:21:04
70
40
46 Alibaba
#8YVYJ29LP
12 4 940
2019-08-19 08:21:41
10
40
47 다때려뿌순다
#9CJL2YP9R
11 4 511
2019-08-19 22:33:05
38
120

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord